โฆษณาแนวนอน728*90

บทความใหม่

ประวัติและวัตถุมงคลหลวงพ่อเปี่ยม วัดเกาะหลัก เจ้าของเหรียญอันดับ ๑ ของประจวบคีรีขันธ์

ภาพถ่ายหลวงพ่อเปี่ยม วัดเกาะหลัก ประจวบคีรีขันธ์
หลวงพ่อเปี่ยม วัดเกาะหลัก ประจวบคีรีขันธ์

         หลวงพ่อเปี่ยม จันทโชโต วัดเกาะหลัก หรือ พระครูสุเมธีวรคุณ อดีตเจ้าอาวาสวัดเกาะหลัก ตำบลประจวบคีรีขันธ์ อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ท่านมีนามเดิมว่าเปี่ยม ถาวรนันท์ เกิดที่บ้านนาห้วย ตำบลเมืองเก่า อำเภอปราณบุรี เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๒๖ มีพี่น้อง ๒ คน โดยท่านเป็นน้องคนเล็ก ครอบครัวประกอบอาชีพทำไร่

         ปี พ.ศ. ๒๔๓๑ หลวงพ่อเปี่ยม มีอายุได้ ๕ ขวบ โยมมารดาได้นำท่านไปฝากเรียนหนังสือไทยและขอมกับเจ้าอาวาสวัดนาห้วย เรียนจนอ่านออกเขียนได้เล็กน้อย 

         ปี พ.ศ. ๒๔๓๕ ท่านมีอายุได้ ๙ ขวบ ทางบ้านประสบอุบัติเหตุไฟไหม้บ้าน โยมมารดาจึงย้ายกลับไปอยู่บ้านดิม ที่บ้านสระแจง อำเภอหนองจอก จังหวัดเพชรบุรี ท่านจึงได้ไปอยู่กับมารดา ส่วนพี่ชายคงอยู่ที่วัดนาห้วย เรียนหนังสือต่อไปตามเดิม

         ปี พ.ศ. ๒๔๓๗ หลวงพ่อเปี่ยม ท่านมีอายุได้ ๑๑ ขวบ จึงได้เรียนวิชาหมอน้ำมนต์กับหมอเขียว ซึ่งเป็นผู้มีชื่อเสียงในทางรดน้ำมนต์ 

         นอกจากนี้ยังได้เรียนวิชาการต่างๆ หลายแขนงจากอาจารย์ต่างๆ ที่มีชื่อเสียง เช่น วิชาปลูกสร้างบ้าน ช่างเขียน ช่างปั้น ช่างหยวก และวิชาอ่านเขียนหนังสือ พยายามฝึกฝนอยู่เสมอจนมีความรู้ความสามารถดีขึ้นเป็นลำดับ

         ปี พ.ศ. ๒๔๔๖ หลวงพ่อเปี่ยม ท่านมีอายุครบบวชพอดี ท่านจึงได้เข้ารับการอุปสมบท ณ พัทธสีมาวัดลาด(วัดลาดศรัทธาธรรม) ตำบลท่าราบ อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี ได้รับฉายาว่า "จันทโชโต" โดยมี

         พระครูสุวรรณมุนี (หลวงพ่อมี) วัดพระทรง เป็นพระอุปัชฌาย์

         พระปลัดบุญ วัดชีว์ประเสริฐ เป็นพระกรรมวาจาจารย์

         หลังจากอุปสมบทแล้ว ท่านได้อยู่จำพรรษาที่วัดลาดเรื่อย เพื่อศึกษาภาษาบาลี บำเพ็ญสมณกิจด้วยความเคร่งครัด 

         ปี พ.ศ. ๒๔๕๑ หลังจากจำพรรษาที่วัดลาดเป็นเวลา ๕ พรรษา ท่านจึงได้ย้ายออกไปจำพรรษาที่วัดนาห้วย ตำบลหนองตาแต้ม อำเภอปราณบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งขณะนั้นมีพระครูสุทธาจารคุณ (อ่ำ) เป็นเจ้าอาวาส โดยหลวงพ่อเปี่ยม ท่านเป็นกำลังสำคัญในการดูแลการก่อสร้างโบสถ์วัดนาห้วยจนแล้วเสร็จ

         ปี พ.ศ. ๒๔๕๘ พระครูสุทธาจารคุณ (อ่ำ) ย้ายไปเป็นเจ้าอาวาสวัดเกาะหลักและเจ้าคณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ หลวงพ่อเปี่ยมจึงได้รับมอบหมายจากคณะสงฆ์ให้เป็นผู้รักษาการในตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดนาห้วย และได้แต่งตั้งให้เป็นเจ้าอาวาส ในปี พ.ศ. ๒๔๕๙ 

         ระหว่างที่อยู่วัดนาห้วยนั้น ท่านได้ไปศึกษาวิชาโหราศาสตร์ จากพระสุวรรณมุนี (ชิต) เจ้าอาวาสวัดมหาธาตุ ตำบลคลองกระแชง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี และเริ่มมีชื่อเสียงทางโหราศาสตร์ตั้งแต่นั้นมา

         หลังจากที่ท่านได้รับตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดนาห้วย ท่านได้พัฒนาวัดอย่างสุดความสามารถ ทั้งการสร้างเสนาสนะต่างๆ และอบรมสั่งสอนชาวบ้านให้อยู่ในศีลในธรรม 

         ปี พ.ศ. ๒๔๖๒ ท่านได้รับตราตั้งเป็นพระครูชั้นประทวน ดำรงตำแหน่งเจ้าคณะอำเภอปราณบุรี และอำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

         ปี พ.ศ. ๒๔๖๕ ท่านได้รับการแต่งตั้งให้เป็นพระอุปัชฌาย์

         ปี พ.ศ. ๒๔๖๗ ด้วยคุณงามความดีของท่านในการพัฒนาวัดมาโดยตลอด ท่านจึงได้รับการแต่งตั้งให้เป็นพระครูสัญญาบัตรที่ พระครูสุเมธีวรคุณ 

         ปี พ.ศ. ๒๔๗๒ พระครูสุทธาจารคุณ (อ่ำ) เจ้าอาวาสวัดเกาะหลักได้ถึงแก่มรณภาพลง ชาวบ้านและคณะสงฆ์จึงได้นิมนต์หลวงพ่อเปี่ยม มารักษาการเจ้าอาวาสวัดเกาะหลัก

         ปี พ.ศ. ๒๔๗๓ หลังจากเสร็จสิ้นพิธีศพของพระครูสุทธาจารคุณ (อ่ำ) อดีต เจ้าอาวาสวัดเกาะหลักแล้ว หลวงพ่อเปี่ยม จึงได้รับการแต่งตั้งให้เป็นเจ้าอาวาสวัดเกาะหลัก แทนตำแหน่งที่ว่างลง

ภาพถ่ายหลวงพ่ออ่ำ วัดนาห้วย ประจวบคีรีขันธ์
หลวงพ่ออ่ำ วัดนาห้วย-วัดเกาะหลัก ประจวบคีรีขันธ์

         วัดเกาะหลัก เป็นพระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดสามัญ สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ถือเป็นวัดเก่าแก่ วัดสร้างขึ้นในราวปี พ.ศ. ๒๓๐๐ ได้รับการยกฐานะเป็นพระอารามหลวง เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๑๕

         วัดเกาะหลัก ตั้งชื่อตามสถานที่ตั้งวัด คือบริเวณอ่าวเกาะหลัก แต่ไม่ปรากฏหลักฐานการสร้างว่าใครเป็นผู้ริเริ่มสร้าง หรือสร้างในปี พ.ศ.ใดแน่นอน แต่มีประกาศตั้งวัดเมื่อวันที่ ๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๔๕๙ วัดได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อวันที่ ๒ กันยายน พ.ศ. ๒๔๘๐

         หลังจากที่หลวงพ่อเปี่ยมได้เป็นเจ้าอาวาสวัดเกาะหลัก และเจ้าคณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ท่านได้พัฒนาวัดอย่างสุดความสามารถ โดยท่านได้นำความรู้ความสามารถมาใช้ประโยชน์ในงานต่างๆ มากมาย ทั้งการสร้างอุโบสถอันวิจิตรงดงามตระการตา การสร้างบ่อน้ำ และถังน้ำประปาสำหรับวัด

         นอกจากนี้ท่านยังเล็งเห็นความสำคัญของการศึกษาของบุตร-ธิดาของชาวบ้านในพื้นที่ ท่านจึงได้ริเริ่มสร้างโรงเรียนนักธรรมและบาลี 

         ท่านปกครองคณะสงฆ์ด้วยคุณธรรม และยังทำงานทะนุบำรุงและการก่อสร้างสังฆาราม ให้กับวัดอื่นๆ ที่ขาดปัจจัยอีกด้วย

         ปี พ.ศ. ๒๔๗๔ หลวงพ่อเปี่ยม ท่านได้รับตำแหน่งเป็นผู้รักษาการในตำแหน่งเจ้าคณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

         ปี พ.ศ. ๒๔๘๔ ท่านได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์เป็นพระครูเมธีวรคุณ ดำรงตำแหน่งเจ้าคณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญ ที่พระเมธีวรคุณ

         หลวงพ่อเปี่ยม ท่านถือเป็นพระเกจิที่เก่งกล้าวิทยาคมรูปหนึ่งของประจวบคีรีขันธ์ ท่านมีความแม่นยำในการพยากรณ์ดวงชะตา และมีความเชี่ยวชาญในการบรรจุดวงชะตาทางโหราศาสตร์ อีกทั้งยังชำนาญการรักษาโรคด้วยสมุนไพรอีกด้วย

         หลวงพ่อเปี่ยม ปกครองวัดเรื่อยมาจนถึงแก่มรณภาพลงด้วยโรคชราเมื่อวันที่ ๒๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๙๒ นับรวมสิริอายุได้ ๖๙ ปี ๔๘ พรรษา.

วัตถุมงคลของหลวงพ่อเปี่ยม วัดเกาะหลัก

         เหรียญหลวงพ่อเปี่ยม วัดเกาะหลัก รุ่นแรก

         สร้างขึ้นในปี พ.ศ. ๒๔๘๐ เพื่อแจกให้กับผู้ที่บริจาคทรัพย์และเป็นที่ระลึกงานยกช่อฟ้าอุโบสถของทางวัด ลักษณะเป็นเหรียญปั๊มข้างเลื่อย ทรงเสมาเจาะหูที่ตัวเหรียญ มีการสร้างด้วยเนื้ัอเงิน และเนื้อทองแดง จำนวนการสร้างไม่ได้มีการจดบันทึกไว้

เหรียญหลวงพ่อเปี่ยม วัดเกาะหลัก ประจวบคีรีขันธ์ รุ่นแรก 2480 เนื้อเงิน
เหรียญหลวงพ่อเปี่ยม วัดเกาะหลัก รุ่นแรก ปี พ.ศ. ๒๔๘๐ เนื้อเงิน ของคุณHuad Chai
เหรียญหลวงพ่อเปี่ยม วัดเกาะหลัก ประจวบคีรีขันธ์ รุ่นแรก 2480 เนื้อเงิน
เหรียญหลวงพ่อเปี่ยม วัดเกาะหลัก รุ่นแรก ปี พ.ศ. ๒๔๘๐ เนื้อเงิน ของคุณเก่งคลองขวาง

เหรียญหลวงพ่อเปี่ยม วัดเกาะหลัก ประจวบคีรีขันธ์ รุ่นแรก 2480 เนื้อเงิน-ข้าง
เหรียญหลวงพ่อเปี่ยม วัดเกาะหลัก รุ่นแรก ปี พ.ศ. ๒๔๘๐ เนื้อเงิน (ข้างเลื่อย)

เหรียญหลวงพ่อเปี่ยม วัดเกาะหลัก ประจวบคีรีขันธ์ รุ่นแรก 2480 เนื้อทองแดง
เหรียญหลวงพ่อเปี่ยม วัดเกาะหลัก รุ่นแรก ปี พ.ศ. ๒๔๘๐ เนื้อทองแดง

         ด้านหน้า เป็นรูปจำลองหลวงพ่อเปี่ยมครึ่งองค์ห่มจีวรลดไหล่พาดผ้าสังฆาฏิ ด้านบนรูปเหมือนมีอักขระภาษาไทยเขียนว่า "พระสุเมธีวรคุณ" ใต้รูปหลวงพ่อมีอักขระภาษาไทยเขียนว่า "ประจวบคีรีขันธ์ ๒๔๘๐" 

         ด้านหลัง ไม่มีขอบเหรียญ ตรงกลางมีอักขระยันต์ขอมอ่านได้ว่า "สุ พุท โธ มะ อะ อุ"

         เหรียญหลวงพ่อเปี่ยม วัดเกาะหลัก รุ่นสอง

         สร้างขึ้นในปี พ.ศ. ๒๔๘๔ เพื่อแจกให้กับผู้ที่บริจาคทรัพย์ให้กับทางวัด ลักษณะเป็นเหรียญปั๊มรูปวงกลมมีหูเชื่อม มีการสร้างด้วยเนื้ัอเงิน และเนื้อทองแดง จำนวนการสร้างไม่ได้มีการจดบันทึกไว้

เหรียญหลวงพ่อเปี่ยม วัดเกาะหลัก ประจวบคีรีขันธ์ รุ่น 2 เนื้อเงิน
เหรียญหลวงพ่อเปี่ยม วัดเกาะหลัก รุ่น ๒ ปี พ.ศ. ๒๔๘๔ เนื้อเงิน ของคุณเพชร ท่าพระจันทร์
เหรียญหลวงพ่อเปี่ยม วัดเกาะหลัก ประจวบคีรีขันธ์ รุ่น 2 เนื้อเงิน
เหรียญหลวงพ่อเปี่ยม วัดเกาะหลัก รุ่น ๒ ปี พ.ศ. ๒๔๘๔ เนื้อเงิน

         ด้านหน้า เป็นรูปจำลองหลวงพ่อเปี่ยมครึ่งองค์ห่มจีวรลดไหล่พาดผ้าสังฆาฏิ ด้านบนรูปเหมือนมีอักขระยันต์ ใต้รูปหลวงพ่อมีอักขระภาษาไทยเขียนว่า "พระสุเมธีวรคุณ

         ด้านหลัง เรียบ ไม่มีขอบเหรียญ ตรงกลางมีหลุมที่เกิดจากแม่พิมพ์

         เหรียญหลวงพ่อเปี่ยม วัดเกาะหลัก รุ่น ๓

         สร้างขึ้นในปี พ.ศ. ๒๔๘๙ เพื่อแจกให้กับผู้ที่บริจาคทรัพย์ให้กับทางวัด ลักษณะเป็นเหรียญปั๊มรูปเสมาคว่ำ แบบมีหูในตัว มีการสร้างด้วยเนื้ัอเงิน และเนื้อทองแดง จำนวนการสร้างไม่ได้มีการจดบันทึกไว้

เหรียญหลวงพ่อเปี่ยม วัดเกาะหลัก ประจวบคีรีขันธ์ รุ่น 3 2489 เนื้อเงิน
เหรียญหลวงพ่อเปี่ยม วัดเกาะหลัก รุ่น ๓ ปี พ.ศ. ๒๔๘๙ เนื้อเงิน
เหรียญหลวงพ่อเปี่ยม วัดเกาะหลัก ประจวบคีรีขันธ์ รุ่น 3 2489 เนื้อทองแดง
เหรียญหลวงพ่อเปี่ยม วัดเกาะหลัก รุ่น ๓ ปี พ.ศ. ๒๔๘๙ เนื้อทองแดง

         ด้านหน้า เป็นรูปจำลองหลวงพ่อเปี่ยมครึ่งองค์ห่มจีวรลดไหล่พาดผ้าสังฆาฏิ บนรูปหลวงพ่อมีอักขระภาษาไทยเขียนว่า "พระสุเมธีวรคุณ" ใต้รูปหลวงพ่อมีอักขระภาษาไทยเขียนว่า "ประจวบคีรีขันธ์ พ.ศ. ๒๔๘๙" 

         ด้านหลัง ไม่มีขอบเหรียญ ตรงกลางมีอักขระยันต์ขอมอ่านได้ว่า "พุท โธ มะ อะ อุ"

         เหรียญหลวงพ่อเปี่ยม วัดเกาะหลัก รุ่น ๔

         สร้างขึ้นในปี พ.ศ. ๒๔๙๐ เพื่อแจกให้กับผู้ที่บริจาคทรัพย์ให้กับทางวัด ลักษณะเป็นเหรียญปั๊มแบบมีหูในตัว มีการสร้างด้วยเนื้ัอเงิน และเนื้อทองแดง จำนวนการสร้างไม่ได้มีการจดบันทึกไว้

เหรียญหลวงพ่อเปี่ยม วัดเกาะหลัก ประจวบคีรีขันธ์ รุ่น 4 2490 เนื้อเงิน
เหรียญหลวงพ่อเปี่ยม วัดเกาะหลัก รุ่น ๔ ปี พ.ศ. ๒๔๙๐ เนื้อเงิน

เหรียญหลวงพ่อเปี่ยม วัดเกาะหลัก ประจวบคีรีขันธ์ รุ่น 4 2490 เนื้อทองแดง
เหรียญหลวงพ่อเปี่ยม วัดเกาะหลัก รุ่น ๔ ปี พ.ศ. ๒๔๙๐ เนื้อทองแดง

         ด้านหน้า เป็นรูปจำลองหลวงพ่อเปี่ยมครึ่งองค์ห่มจีวรลดไหล่พาดผ้าสังฆาฏิ บนรูปหลวงพ่อมีอักขระภาษาไทยเขียนว่า "พระสุเมธีวรคุณ" ใต้รูปหลวงพ่อมีอักขระภาษาไทยเขียนว่า "ประจวบคีรีขันธ์" 

         ด้านหลัง ไม่มีขอบเหรียญ ตรงกลางมีอักขระยันต์ขอมอ่านได้ว่า "สุ พุท โธ มะ อะ อุ"

 


โดย : สารานุกรมพระเกจิแห่งแดนสยาม

บทความที่เกี่ยวข้อง

 

ไม่มีความคิดเห็น