โฆษณาแนวนอน728*90

บทความใหม่

ประวัติและวัตถุมงคลหลวงพ่อเช้า วัดชะอำ พระเกจิชื่อดังของชะอำ เพชรบุรี

ภาพถ่ายหลวงพ่อเช้า วัดชะอำ เพชรบุรี
หลวงพ่อเช้า วัดชะอำ เพชรบุรี

         หลวงพ่อเช้า วัดชะอำ หรือ พระอธิการเช้า (ปญฺญนาโค) อดีตเจ้าอาวาสวัดชะอำ ตำบลชะอำ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี ท่านมีนามเดิมว่า เช้า เอี่ยมสง่า พื้นเพท่านเป็นชาวตำบลห้วยทรายเหนือ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี เกิดเมื่อปีฉลู พ.ศ. ๒๔๒๐ แต่ไม่ปรากฏชื่อโยมบิดาและโยมมารดาของท่าน

         สมัยที่หลวงพ่อเช้า ท่านยังเป็นฆราวาสได้มาช่วยงานวัดชะอำมาโดยตลอด เนื่องจากท่านมีฝีมือในเรื่องช่างไม้ หลวงพ่อเวก เจ้าอาวาสวัดชะอำในขณะนั้น ชื่นชอบฝีมือความสามารถและความขยันอดทนของท่านมาก ถึงกับแนะนำชักชวนให้บวชอยู่ด้วย

         ปี พ.ศ. ๒๔๖๐ หลวงพ่อเช้า ซึ่งขณะนั้นท่านอายุได้ ๔๐ ปี จึงตัดสินใจเข้าได้อุปสมบทตามคำชักชวนของหลวงพ่อเวก ณ พัทธสีมาวัดชะอำ ตำบลชะอำ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี เมื่อวันที่ ๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๖๐ ได้รับฉายาว่า "ปญฺญนาโค" โดยมี

         พระอธิการแช่ม อินฺทโชติ วัดนายาง เป็นพระอุปัชฌาย์

         พระอธิการศรี เป็นพระกรรมวาจารย์ 

         พระอธิการเวก วัดชะอำ เป็นพระอนุสาวนาจารย์

         หลังจากอุปสมบทแล้วท่านได้อยู่จำพรรษาที่วัดชะอำเรื่อยมา เพื่อศึกษาเล่าเรียนพระธรรมวินัยตามสมควร และศึกษาวิชาอาคมกับพระเกจิชื่อดังของเมืองเพชรบุรีในสมัยนั้น จนมีวิชาแก่กล้า

         หลวงพ่อเช้า ท่านเป็นที่เคารพนับถือของพระภิกษุสามเณร อุบาสก อุบาสิกาตามฐานะ เป็นผู้เคร่งในพระธรรมวินัย เช่น เวลาไปรับบิณฑบาตร เมื่อเห็นชาวบ้านไม่สวมรองเท้าขณะใส่บาตร ท่านจะไม่ยอมรับเป็นต้น 

         หลวงพ่อเช้าท่านเป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรงมาก สามารถเดินทางไกลได้เร็วและทนมาก แม้แต่พระหนุ่มๆก็ไม่สามารถเดินตามทัน ชาวบ้านระแวกนั้นเชื่อว่าท่านสามรถ "ย่นระยะทางได้"

ภาพถ่ายหลวงพ่อเช้า วัดชะอำ เพชรบุรี
หลวงพ่อเช้า วัดชะอำ เพชรบุรี

         ต่อมาพระอธิการหนู เจ้าอาวาสวัดชะอำได้ถึงแก่มรณภาพลง ชาวบ้านและคณะกรรมการวัดจึงพร้อมใจกันนิมนต์หลวงพ่อเช้าขึ้นรับตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดชะอำทดแทนตำแหน่งที่ว่างลง

         แต่รับตำแหน่งเมื่อใดนั้นไม่ปรากฏการบันทึกไว้ มีแต่เพียงข้อสันนิษฐานว่าก่อนปี พ.ศ.๒๔๗๗ โดยท่านถือเป็นเจ้าอาวาสรูปที่ ๔ ของทางวัด

         วัดชะอำคีรี หรือที่ชาวบ้านเรียกว่า วัดชะอำ ตั้งอยู่ที่ตำบลชะอำ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี เป็นวัดคู่ชุมชนชะอำ จังหวัดเพชรบุรีมาแต่ดั้งเดิม ตั้งอยู่บริเวณหมู่บ้านชะอำ ติดถนนเพชรเกษม การเดินทางจากสี่แยกไฟแดงชะอำ เลียบไปตามถนนเพชรเกษมสู่ทิศตะวันตกประมาณ ๒ ก.ม. 

         ภายในวัดมีถ้ำเขาวัดชะอำคีรี ทางขึ้นเขาเป็นบันไดพญานาคสวยงาม ขึ้นไปยังถ้ำซึ่งประดิษฐานพระพุทธรูปปางต่างๆ ให้สักการะ 

         คาดกันว่าวัดซึ่งสร้างในสมัยกรุงศรีอยุธยา ภายในวัดมีบรรยากาศรอบวัดร่มรื่น เหมาะสำหรับการปฏิบัติธรรม หรือผู้ที่ต้องการทำบุญในที่ๆ คนไม่พลุกกล่าน 

         เมื่ออยู่ด้านบนมองลงมาจะเห็นทิวทัศน์โดยรอบสวยงาม บริเวณถ้ำโดยรอบๆ มีปะติมากรรมต่างๆ และยังมีถ้ำลอดใบโพธิ์ซึ่งมีความสวยงามและเป็นแห่งเดียวในประเทศไทย วัดมีเจ้าอาวาสปกครองวัดตามที่มีการบันทึกไว้ดังนี้

         ๑. หลวงพ่อโช

         ๒. หลวงพ่อเวก

         ๓. พระอธิการหุ่น

         ๔. พระอธิการเช้า ปุญญนาโค

         ๕. พระครูฌานาภิรัต (ฉิน จันทสโร) พ.ศ. ๒๕๑๐ - ๒๕๒๕

         ๖. พระครูวชิรคุณารักษ์ (หล่ำ สุคนฺโธ) พ.ศ. ๒๕๒๖ - ๒๕๓๓

         ๗. พระอมรสุธี (กุศล อคฺคจิตฺโต) พ.ศ. ๒๕๓๓ - ๒๕๓๙

         ๘. พระมหาไพโรจน์ วชิรวังโส พ.ศ. ๒๕๔๐ ( ๘ เดือน)

         ๙. พระอธิการต้อย สุวัณฺณิโก พ.ศ. ๒๕๔๐ - ๒๕๔๔

         ๑๐. พระอมรสุธี (กุศล อคฺคจิตฺโต) รักษาการ พ.ศ. ๒๕๔๕ - ๒๕๔๖

         ๑๑. พระมหาโกศล อาจารสุโภ พ.ศ. ๒๕๔๖ - ๒๕๕๑

         ๑๒. พระอธิการอำนาจ ฐานิสฺสโร พ.ศ. ๒๕๕๑ - ปัจจุบัน

         หลังจากขึ้นเป็นเจ้าอาวาสวัดท่านได้พัฒนาวัดอย่างสุดความสามารถ ทั้งการสร้างเสนาสนะต่างๆ และสร้างถาวรวัตถุต่างๆ ภายในวัด จนวัดเจริญขึ้นตามลำดับ

         ปี พ.ศ. ๒๕๐๐ หลวงพ่อเช้า ท่านเริ่มมีสุขภาพไม่ค่อยดี ภารกิจต่างๆภายในวัด ท่านได้มอบหมายให้ หลวงพ่อฉิน จนฺทสโร เป็นผู้ดูแล ในวาระสุดท้ายท่านอาพาธด้วยโรคอัมพาตอยู่นานถึง ๓ ปี 

         หลวงพ่อเช้า ปกครองวัดเรื่อยมาจนถึุงแก่มรณภาพลงด้วยโรคชราเมื่อวันที่ ๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๑๐ นับรวมสิริอายุได้ ๙๐ ปี ๕๐ พรรษา และได้ประกอบพิธีประชุมเพลิงศพ ณ เมรุวัดชะอำ เมื่อวันที่ ๒๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๑๑ 

วัตถุมงคลของหลวงพ่อเช้า วัดชะอำ

         เหรียญหลวงพ่อเช้า วัดชะอำ รุ่นแรก

         สร้างขึ้นในปี พ.ศ. ๒๔๙๙ เพื่อแจกเป็นที่ระลึกในคราวฉลองอายุครบ ๘๐ ปี ของหลวงพ่อ ลักษณะเป็นเหรียญรูปไข่แบบมีหูในตัว มีการสร้างด้วยเนื้อเงิน และเนื้อทองแดง จำนวนการสร้างไม่ได้มีการจดบันทึกไว้

เหรียญหลวงพ่อเช้า วัดชะอำ เพชรบุรี รุ่นแรก 2499 เงิน
เหรียญหลวงพ่อเช้า วัดชะอำ เพชรบุรี รุ่นแรก ปี พ.ศ. ๒๔๙๙ เนื้อเงิน

เหรียญหลวงพ่อเช้า วัดชะอำ เพชรบุรี รุ่นแรก 2499 ทองแดง
เหรียญหลวงพ่อเช้า วัดชะอำ เพชรบุรี รุ่นแรก ปี พ.ศ. ๒๔๙๙ เนื้อทองแดง

         ด้านหน้า จำลองเป็นรูปหลวงพ่อเช้าครึ่งองค์ห่มจีวรลดไหล่พาดผ้าสังฆาฏิ ขอบเหรียญมีอักขระภาษาไทยเขียนว่า "ในคราวอายุครบ ๘๐ ปี ๒๔๙๙ หลวงพ่อเช้า"

         ด้านหลัง เป็นอักขระยันต์โดย : สารานุกรมพระเกจิแห่งแดนสยาม

บทความที่เกี่ยวข้อง

 

 ***-[เป็นกำลังใจและสนับสนุน​ให้เราเขียนบทความดีๆ ด้วยการกดดูโฆษณาด้านล่างนะคะ]-***

ไม่มีความคิดเห็น