โฆษณาแนวนอน728*90

บทความใหม่

ประวัติและวัตถุมงคลหลวงพ่อนาม วัดใหม่บางปลากด พระเกจิชื่อดังของคลองปลากด สมุทรปราการ

ภาพถ่ายหลวงพ่อนาม วัดใหม่บางปลากด สมุทรปราการ
หลวงพ่อนาม วัดใหม่บางปลากด สมุทรปราการ

         หลวงพ่อนาม วัดใหม่บางปลากด หรือ พระอธิการนาม วัดใหม่บางปลากด ตำบลในคลองบางปลากด อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ ท่านมีนามเดิมว่า นาม ผู้ปลื้ม พื้นเพท่านเป็นชาวบ้านในคลองบางปลากด เกิดเมื่อปี พ.ศ. ๒๔๓๗ 

         โยมบิดาชื่อนายปลื้ม ผู้ปลื้ม โยมมารดาชื่อนางสุข ผู้ปลื้ม มีพี่น้องร่วมบิดา-มารดาเดียวกันทั้งหมด ๖ คนดังนี้

         ๑. นายเนย ผู้ปลื้ม

         ๒. นายป่วน ผู้ปลื้ม

         ๓. นายเกลื่อน ผู้ปลื้ม

         ๔. นางเนียม ผู้ปลื้ม

         ๕. หลวงปู่นาม ปภสฺสโร

         ๖. คุณพ่อฉิม ผู้ปลื้ม

         ปี พ.ศ. ๒๔๕๗ หลวงพ่อนาม ท่านมีอายุครบบวชพอดี ท่านจึงเข้ารับการอุปสมบทเป็นพระภิกษุ ณ พัทธสีมาวัดใหม่บางปลากด ตำบลในคลองบางปลากด อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ ได้รับฉายาว่า "ปภสฺสโร" โดยมี

         พระวินัยธรอยู่ วัดบางหัวเสือ เป็นพระอุปัชฌาย์

         พระอธิการเป๋า วัดใหม่บางปลากด เป็นพระกรรมวาจาจารย์

         พระอธิการบุตร วัดใหญ่บางปลากด เป็นพระอนุเสาวนาจารย์

         หลังจากอุปสมบทแล้ว ท่านได้อยู่จำพรรษาที่วัดใหม่บางปลากดเรื่อยมา เพื่อศึกษาพระธรรมวินัยและบทสวดมนต์ต่างๆ กับพระอธิการเป๋า

        นอกจากนี้ท่านยังได้เดินทางไปร่ำเรียนวิชาอาคมต่างๆกับหลวงพ่ออยู่ วัดบางหัวเสือ และหลวงพ่อบุตร วัดใหญ่บางปลากด จนสำเร็จวิชาอาคมต่างๆมากมาย

ภาพถ่ายหลวงพ่อบุตร วัดใหญ่บางปลากด สมุทรปราการ
หลวงพ่อบุตร วัดใหญ่บางปลากด สมุทรปราการ พระอาจารย์ของหลวงพ่อนาม

         ต่อมาพระอธิการเป๋าได้ถึงแก่มรณภาพลง ทำให้ตำแหน่วงเจ้าอาวาสวัดว่างลง ชาวบ้านและคณะกรรมการวัดจึงพร้อมใจกันนิมนต์หลวงพ่อนามขึ้นเป็นเจ้าอาวาสปกครองวัดทดแทนตำแหน่งที่ว่างลง

         วัดใหม่ เป็นวัดราษฎร์สังกัดคณะสงฆ์ฝ่ายมหานิกาย ตั้งอยู่ในหมู่ที่ ๕ คุ้มคลองฝ้าย (วัดใหม่) ตำบลในคลองบางปลากด อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ ที่ดินตั้งวัดเนื้อที่ ๑๓ ไร่ ๒ งาน ๑๕ ตารางวา

         วัดใหม่ ได้รับอนุญาตให้สร้างเมื่อวันที่ ๑๙ เมษายน พ.ศ. ๒๔๐๐ ในสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ชาวบ้านเรียกกันว่า วัดใหม่บางปลากด 

         ภายในวัดประดิษฐานพระประธาน นามว่า หลวงพ่อมงคลนพคุณ สร้างในสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว วัดได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๑๙ และทางวัดได้เปิดสอนพระปริยัติธรรมตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๑๒ วัดมีรายนามเจ้าอาวาสดังนี้

         ๑. พระอธิการฉ่าง

         ๒. พระอธิการบาง

         ๓. พระอธิการโสม

         ๔. พระอธิการอ่อง

         ๕. พระอธิการผัน

         ๖. พระอธิการเป๋า

         ๗. พระอธิการนาม ปภสฺสโร

         ๘. พระมหาผิน สาลิคุโณ

         ๙. พระวินัยธรนิพนธ์

         ๑๐. พระปลัดปิฎกวัฒน์  กิตฺติวุฑโฒ

ภาพถ่ายหลวงพ่อนาม วัดใหม่บางปลากด สมุทรปราการ
หลวงพ่อนาม วัดใหม่บางปลากด สมุทรปราการ

         หลังจากที่หลวงพ่อนามได้ขึ้นเป็นเจ้าอาวาสแล้ว ท่านก็ได้เริ่มพัฒนาวัดอย่างสุดความสามารถ ทั้งการสร้างเสนาสนะต่างๆ จึงทำให้วัดใหม่ฯ มีเสนาสนะครบถ้วนสมบูรณ์ในสมัยท่าน และวัดเจริญรุ่งเรืองขึ้นตามลำดับ

         ปี พ.ศ. ๒๕๐๐ ท่านได้สร้างหอสวดมนต์

         ปี พ.ศ. ๒๕๑๘ ท่านได้สร้างพระอุโบสถ

         คนเฒ่าคนแก่ในพื้นที่เล่าสืบต่อกันมาว่า หลวงพ่อนาม ท่านเป็นพระนักปฏิบัติ พัฒนาวัด ทำนุบำรุงวัดมากมาย และเป็นเคารพรักและศรัทธาของชาวบ้านในคลองบางปลากดมากมาย 

         ท่านได้ทำการบูรณะ วิหาร โบสถ์ ศาลา เพื่อเป็นประโยชน์แก่ญาติโยมต่างๆ และเกิดประโยชน์ต่อกิจกรรมต่างๆภายในวัด 

         และท่านเป็นผู้ไม่ยึดติดต่อสิ่งใดอยู่อย่างสมถะ ละแล้ว ซึ่งทุกสิ่งทุกอย่าง ยึดเพียงหลักธรรมคำสอนขององค์พระศาสดาองค์สัมมาสัมพุทธเจ้าเพียงเท่านั้น

         ท่านเป็นพระเกจิอาจารย์ท่านหนึ่งของเมืองพระสมุทรเจดีย์แต่ประวัติท่านมีไม่มากนัก ในสมัยก่อนวัตถุมงคลของท่าน ก็ไม่ได้ยิ่งหย่อนไปกว่าพระอาจารย์ท่านใด 

         หลวงพ่อนาม ปกครองวัดเรื่อยมาจนถึงแก่มรณะภาพลงเมื่อวันที่ ๒๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๑๙ นับรวมสิริอายุได้ ๘๒ ปี ๖๒ พรรษา.

วัตถุมงคลของหลวงพ่อนาม วัดใหม่บางปลากด

         เหรียญหลวงพ่อนาม วัดใหม่บางปลากด รุ่นแรก

         สร้างขึ้นในปี พ.ศ. ๒๕๐๙ เพื่อแจกให้กับผู้ที่บริจาคทรัพย์ให้กับทางวัด ลักษณะเป็นเหรียญปั๊มรูปเสมาแบบมีหูในตัว มีการสร้างด้วยเนื้ออัลปาก้าเพียงเท่านั้น จำนวนการสร้างไม่ได้มีการจดบันทึกไว้

เหรียญหลวงพ่อนาม วัดใหม่บางปลากด รุ่นแรก หลังวน 2509 อัลปาก้า
เหรียญหลวงพ่อนาม วัดใหม่บางปลากด รุ่นแรก (หลังวน) ปี พ.ศ. ๒๕๐๙ เนื้ออัลปาก้า
เหรียญหลวงพ่อนาม วัดใหม่บางปลากด รุ่นแรก หลังเรียบ 2509 อัลปาก้า
เหรียญหลวงพ่อนาม วัดใหม่บางปลากด รุ่นแรก (หลังเรียบ) ปี พ.ศ. ๒๕๐๙ เนื้ออัลปาก้า

         ด้านหน้า เป็นรูปจำลองหลวงพ่อนามนั่งสมาธิเต็มองค์บนอาสนะ องค์หลวงพ่อห่มจีวรลดไหล่พาดผ้าสังฆาฏิรัดประคต ข้างรูปหลวงพ่อมีอักขระยันต์ เหนือรูปหลวงพ่อมีอักขระภาษาไทยเขียนว่า "หลวงพ่อนาม" 

         ด้านหลัง มีอักขระยันต์สาม

         รูปหล่อหลวงพ่อนาม วัดใหม่บางปลากด รุ่นแรก

         สร้างขึ้นในปี พ.ศ. ๒๕๐๙ เพื่อแจกให้กับผู้ที่บริจาคทรัพย์ให้กับทางวัด ลักษณะเป็นรูปหล่อโบราณเนื้อทองผสมแก่ทองเหลือง มีการสร้างด้วยกัน ๒ พิมพ์คือพิมพ์หนังสือจม และหนังสือนูน จำนวนการสร้างไม่ได้มีการจดบันทึกไว้

รูปหล่อหลวงพ่อนาม วัดใหม่บางปลากด รุ่นแรก จม 2509 ทองผสม
รูปหล่อหลวงพ่อนาม วัดใหม่บางปลากด รุ่นแรก (หนังสือจม) ปี พ.ศ. ๒๕๐๙ เนื้อทองเหลือง ของคุณจิรายุ
รูปหล่อหลวงพ่อนาม วัดใหม่บางปลากด รุ่นแรก 2509 ทองเหลือง
รูปหล่อหลวงพ่อนาม วัดใหม่บางปลากด รุ่นแรก (หนังสือนูน) ปี พ.ศ. ๒๕๐๙ เนื้อทองเหลือง

         ด้านหน้า เป็นรูปจำลองหลวงพ่อนามนั่งสมาธิเต็มองค์บนฐานเขียง องค์หลวงพ่อห่มจีวรลดไหล่พาดผ้าสังฆาฏิรัดประคต ที่ฐานเขียงมีอักขระภาษาไทยเขียนว่า "พ่อนาม" 

         ด้านหลัง มีอักขระเลขไทยเขียนว่า "๑" ซึ่งเป็นการบอกว่ารุ่นแรก ใต้ฐานเรียบโดย : สารานุกรมพระเกจิแห่งแดนสยาม

บทความที่เกี่ยวข้อง

 ***-[เป็นกำลังใจและสนับสนุน​ให้เราเขียนบทความดีๆ ด้วยการกดดูโฆษณาด้านล่างนะคะ]-***

ไม่มีความคิดเห็น