โฆษณาแนวนอน728*90

บทความใหม่

ประวัติและวัตถุมงคลเจ้าคุณโพธิ์ วัดชัยพฤกษ์มาลา กรุงเทพฯ เจ้าของเหรียญหล่อเนื้อสำริดที่เข้มขลัง

ภาพถ่ายเจ้าคุณโพธิ์ วัดชัยพฤกษ์มาลา กรุงเทพมหานคร เจ้าคุณโพธิ์ วัดชัยพฤกษ์มาลา กรุงเทพมหานคร
เจ้าคุณโพธิ์ วัดชัยพฤกษ์มาลา กรุงเทพมหานคร

         หลวงปู่โพธิ์ วัดชัยพฤกษ์มาลา หรือ เจ้าคุณโพธิ์ (ดิสสทัสโส) วัดชัยพฤกษ์มาลา แขวงตลิ่งชัน เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ พื้นเพท่านเป็นชาวนนทบุรี ท่านเกิดเมื่อวันที่ ๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๓๙๔ ที่บ้านบางอ้อยช้าง ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี แต่ไม่ปรากฏชื่อโยมบิดาและโยมมารดาของท่าน 

         ปี พ.ศ. ๒๔๑๔ หลวงปู่โพธิ์ ท่านมีอายุ ๒๐ ปีบริบูรณ์ท่านจึงเ้าพิธีอุปสมบทเป็นพระภิกษุ ณ พัทธสีมาวัดบางอ้อยช้าง ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี ได้ฉายาว่า "ดิสสทัสโส" โดยไม่ทราบนามพระอุปัชฌาย์

         หลังจากอุปสมบทแล้ว ท่านได้อยู่จำพรรษาที่วัดบางอ้อยช้างเรื่อยมา เพื่อเรียนพระธรรมวินัยและวิปัสสนากรรมฐาน โดยหลวงปู่โพธิ์ ท่านเป็นพระปฎิบัติมีปฏิปทาเป็นที่นับถือแก่ชาวบ้านอย่างมาก

         ปี พ.ศ. ๒๔๔๓ ท่านได้รับพระราชทานสมณศักดิ์เป็น "พระครูนันทปรีชา" 

         ปี พ.ศ. ๒๔๔๔ ท่านได้รับการแต่งตั้งให้เป็นพระอุปัชฌาย์ 

         ปี พ.ศ. ๒๔๔๘ พระรัตนมุนี(แก้ว) เจ้าอาวาสวัดชัยพฤกษมาลาราชวรวิหาร ได้ถึงแก่มรณภาพลง ทางคณะสงฆ์จึงพร้อมใจกันแต่งตั้งหลวงปู่โพธิ์ให้ย้ายมาเป็นเจ้าอาวาสวัดชัยพฤกษ์มาลา

         วัดชัยพฤกษมาลาราชวรวิหาร เป็นพระอารามหลวงชั้นโท ชนิดราชวรวิหาร สังกัดมหานิกาย ตั้งอยู่ริมคลองมหาสวัสดิ์ ในแขวงตลิ่งชัน เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร

          วัดชัยพฤกษมาลาราชวรวิหาร เดิมชื่อ วัดชัยพฤกษ์ สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. ๒๓๐๐ ตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา จนช่วงต้นกรุงรัตนโกสินทร์กลายเป็นวัดร้าง โดยในช่วงสร้างกรุงรัตนโกสินทร์ในรัชกาลที่ ๑ ได้โปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอพระองค์ใหญ่ (ร.๒) รื้ออิฐวัดชัยพฤกษ์ไปสร้างกำแพงพระนคร ส่วนที่พระองค์ทรงเป็นนายด้าน (ควบคุมงาน) 

         จนในรัชสมัยรัชกาลที่ ๒ โปรดให้ปฏิสังขรณ์วัดชัยพฤกษ์ขึ้นใหม่เป็นการทดแทนวัดเดิมที่ถูกรื้อ โดยมีพระราชดำริให้พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวก่อนทรงผนวช เป็นแม่กองดำเนินการสร้างวัดชัยพฤกษ์

         จนในสมัยรัชกาลที่ ๓ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ยกวัดชัยพฤกษ์เข้าในบัญชีพระอารามกฐินหลวงพระราชทาน และโปรดให้พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ขณะทรงพระผนวช เสด็จฯ มาทรงจุดเทียนพรรษาและถวายพระกฐินทุกปี

         ในสมัยรัชกาลที่ ๔ ทรงบริจาคพระราชทรัพย์และโปรดเกล้าฯ ให้พระเจ้าลูกยาเธอ กรมหมื่นมเหศวรศิววิลาส เป็นแม่ข่ายดำเนินการซ่อมสร้างจนแล้วเสร็จ พร้อมกับพระราชทานสร้อยนามวัดว่า วัดชัยพฤกษมาลา 

         ทั้งยังจัดทำสวน ขุดคูรอบวัด สร้างพระอุโบสถและพระวิหารเดิมให้แล้วเสร็จ สร้างศาลาการเปรียญ ก่อพระเจดีย์ใหญ่พร้อมด้วยพระเจดีย์ทิศ ๔ มุม หอสวดมนต์ หอระฆัง สะพานท่าน้ำ วัดได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาครั้งหลังสุดเมื่อวันที่ ๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๑๔ มีรายนามเจ้าอาวาสปกครองวัดดังนี้

         ๑. ท่านวัดบางขวาง (ไม่ปรากฏนามที่ชัดเจน เป็นพระฝ่ายวิปัสสนาธุระ)

         ๒. พระครูธรรมธาดาโกศล (สง)

         ๓. พระธรรมธาดาโกศล (เกตุ)

         ๔. พระธรรมธาดาโกศล (พ่วง)

         ๕. พระปลัดโทน

         ๖. พระรัตนมุนี (แก้ว) พ.ศ. ๒๔๒๘ - ๒๔๔๘

         ๗. พระนันทวิริยะ (โพธิ์ ติสฺสทสฺโส) พ.ศ. ๒๔๔๘ - ๒๔๖๕

         ๘. พระธรรมทานาจารย์ (อิ่ม ยโสธโร) พ.ศ. ๒๔๗๒ - ๒๕๑๕

 ๙. พระราชมงคลมุนี (คอน สุทฺธิญาโณ) พ.ศ. ๒๕๑๕ - ๒๕๔๔

         ๑๐. พระราชสุตาภรณ์ (ประศักดิ์ อคฺคปญฺโญ)  พ.ศ. ๒๕๔๙ - ปัจจุบัน

ภาพถ่ายเจ้าคุณโพธิ์ วัดชัยพฤกษ์มาลา กรุงเทพมหานคร
เจ้าคุณโพธิ์ วัดชัยพฤกษ์มาลา กรุงเทพมหานคร

         หลังจากที่หลวงปู่โพธิ์ ได้รับตำแหน่งเจ้าอาวาสแล้ว ท่านก็ได้เริ่มพัฒนาวัดอย่างสุดความสามารถ ทั้งการสร้างเสนาสนะต่างๆ จึงทำให้วัดเจริญรุ่งเรืองขึ้นตามลำดับ

         ปี พ.ศ. ๒๔๕๔ ท่านได้หล่อพระพระพุทธมารชิน พระประธานในพระอุโบสถ

         ปี พ.ศ.๒๔๕๕ ท่านได้รับพระราชทานสมณศักดิ์ เป็นพระราชาคณะ ที่พระนันทะวิริยะ 

         ปี พ.ศ. ๒๔๕๙ ท่านก็ได้รับแต่งตั้งให้เป็นเจ้าคณะจังหวัดนนทบุรี 

         หลวงปู่โพธิ์ หรือ เจ้าคุณโพธิ์ ท่านเป็นพระที่ชาวบ้านชาวตลิ่งชันนับถือกันอย่างมาก วัตถุมงคลของท่านหลายอย่างก็สร้างประสบการณ์จนเป็นที่เล่าลือ แต่ที่มีชื่อเสียงที่สุดคือ "เหรียญหล่อพิมพ์ซุ้มกอ" หรือเรียกอีกชื่อว่า "เหรียญหล่อเจ้าสัวน้อย" สร้างด้วยเนื้อสัมฤทธิ์ กระแสวรรณะของเนื้อโลหะออกสีน้ำตาลไหม้ ชาวบ้านแถวชัยพฤกษ์ และตลิ่งชันต่างก็หวงแหนกันมาก

          เจ้าคุณโพธิ์ หรือ หลวงปู่โพธิ์ ท่านเป็นพระยุคสมัยไล่เลี่ยกันกับหลวงปู่เอี่ยม วัดหนัง และหลวงปู่ศุข วัดปากคลองมะขามเฒ่า ท่านถือเป็นสุดยอดพระเกจิอาจารย์ในยุคนั้น ที่ไม่เป็นรองพระเกจิอาจารย์ท่านใดเลย

         หลวงปู่โพธิ์ ปกครองวัดเรื่อยมาจนถึงแก่มรณภาพลงเมื่อวันที่ ๓๑ มกราคม พ.ศ.๒๔๖๙ นับรวมสิริอายุได้ ๗๕ ปี ๕๔ พรรษา.

วัตถุมงคลของหลวงปู่โพธิ์ วัดชัยพฤกษ์มาลา

         เหรียญหล่อเจ้าคุณโพธิ์ วัดชัยพฤกษ์มาลา

         สร้างขึ้นก่อนปี พ.ศ. ๒๔๖๙ บางตำราว่าสร้างในปี พ.ศ. ๒๔๕๔ เมื่อคราวหล่อพระพุทธมารชิน พระประธาน ในพระอุโบสถ บ้างก็ว่าสร้างเพื่อสมมนาคุณแก่ผู้ที่ทำบุญในการสร้างศาลาการเปรียญในปี พ.ศ. ๒๔๖๕ ลักษณะเป็นเหรียญหล่อโบราณพิมพ์ซุ้มกอ มีการสร้างด้วยเนื้อโลหะสัมริดเพียงชนิดเดียวเท่านั้น จำนวนการสร้างไม่ได้มีการจดบันทึกไว้

เหรียญหล่อเจ้าคุณโพธิ์ วัดชัยพฤกษ์มาลา กรุงเทพ 2450-2465 สำริด
เหรียญหล่อเจ้าคุณโพธิ์ วัดชัยพฤกษ์มาลา กรุงเทพ ก่อนปี พ.ศ. ๒๔๖๘ เนื้อสำริด

เหรียญหล่อเจ้าคุณโพธิ์ วัดชัยพฤกษ์มาลา กรุงเทพ 2450-2465 สำริด-ข้าง
เหรียญหล่อเจ้าคุณโพธิ์ วัดชัยพฤกษ์มาลา กรุงเทพ ก่อนปี พ.ศ. ๒๔๖๘ เนื้อสำริด

         ด้านหน้า จำลองเป็นรูปพระพุทธรูปปางสมาธินั่งขัดสมาธิเพชร ภายในซุ้มเรือนแก้ว องค์พระมีผ้าสังฆาฏิชัดเจน องค์พระพุทธประทับนั่งบนฐานบัวสองชั้น มีเส้นซุ้มกับใบโพธิ์รอบองค์พระ

         ด้านหลัง เรียบ ไม่ปรากฏอักขระใดๆ มีรอยตะไบแต่ง

         รูปหล่อเจ้าคุณโพธิ์ วัดชัยพฤกษ์มาลา รุ่นแรก

         สร้างขึ้นในปี พ.ศ. ๒๕๑๐ ในสมัยที่พระธรรมทานาจารย์ (อิ่ม ยโสธโร) เป็นเจ้าอาวาส เพื่อแจกให้กับผู้ที่บริจาคทรัพย์ให้กับทางวัด ลักษณะเป็นรูปหล่อโบราณ มีพิธีพุทธาภิเศกเมื่อวันที่ ๑๒-๑๓-๑๔ เมษายน พ.ศ. ๒๕๑๐ มีพระเกจิชื่อดังเข้าร่วมการปลุกเสกครับครั่ง มีการสร้างด้วยเนื้อโลหะทองเหลืองเพียงชนิดเดียวเท่านั้น จำนวนการสร้างไม่ได้มีการจดบันทึกไว้

รูปหล่อเจ้าคุณโพธิ์ วัดชัยพฤกษ์มาลา กรุงเทพ 2510 ทองเหลือง
รูปหล่อเจ้าคุณโพธิ์ วัดชัยพฤกษ์มาลา กรุงเทพ ปี พ.ศ. ๒๕๑๐ เนื้อทองเหลือง

         ด้านหน้า จำลองเป็นรูปหลวงปู่โพธิ์ นั่งบนฐานเขียง องค์หลวงปู่ห่มจีวงลดไหล่พาดผ้าสังฆาฏิรัดประคต ที่ฐานเขียงมีอักขระภาษาไทยเขียนว่า "เจ้าคุณโพธิ์" 

         ด้านหลัง ที่ฐานเขียงมีอักขระภาษาไทยเขียนว่า "วัดชัยพฤกษ์มาลา" ใต้ฐานเรียบมีรอยอุดกริ่ง

         พระเนื้อดินเจ้าคุณโพธิ์ วัดชัยพฤกษ์มาลา รุ่นแรก

         สร้างขึ้นในปี พ.ศ. ๒๔๑๐ ในสมัยที่ท่านยังอยู่ที่วัดบางอ้อยช้าง เพื่อแจกให้กับผู้ที่บริจาคทรัพย์ให้กับทางวัด ลักษณะเป็นพระเนื้อดินเผา เป็นพระพิมพ์แบบโบราณ มีการสร้างด้วยเนื้อดินสีออกแดง สีดำ จำนวนการสร้างไม่ได้มีการจดบันทึกไว้

พระเนื้อดินเจ้าคุณโพธิ์ วัดชัยพฤกษ์มาลา กรุงเทพ พิมพ์ปรกโพธิ์ 2442 ดิน
พระเนื้อดินเจ้าคุณโพธิ์ วัดชัยพฤกษ์มาลา กรุงเทพ พิมพ์ปรกโพธิ์ ปี พ.ศ. ๒๔๔๑ เนื้อดิน
พระเนื้อดินเจ้าคุณโพธิ์ วัดชัยพฤกษ์มาลา กรุงเทพ พิมพ์ปรกโพธิ์ 2442 ดิน
พระเนื้อดินเจ้าคุณโพธิ์ วัดชัยพฤกษ์มาลา กรุงเทพ พิมพ์ปรกโพธิ์ ปี พ.ศ. ๒๔๔๑ เนื้อดิน

         ด้านหน้า จำลองเป็นรูปพระพุทธรูปปางสมาธินั่งขัดสมาธิเพชร ภายในซุ้มเรือนแก้วมีเส้นซุ้มกับใบโพธิ์รอบองค์พระ

         ด้านหลัง อูมเป็นหลังเบี้ย เรียบ ไม่ปรากฏอักขระใดๆโดย : สารานุกรมพระเกจิแห่งแดนสยาม

 บทความที่เกี่ยวข้อง

 ***-[เป็นกำลังใจและสนับสนุน​ให้เราเขียนบทความดีๆ ด้วยการกดดูโฆษณาด้านล่างนะคะ]-***

ไม่มีความคิดเห็น