โฆษณาแนวนอน728*90

บทความใหม่

ประวัติและวัตถุมงคลหลวงพ่ออยู่ วัดเกยไชยเหนือ อีกหนึ่งพระเกจิชื่อดังของเมืองนครสวรรค์

ภาพถ่ายหลวงพ่ออยู่ วัดเกยไชยเหนือ นครสวรรค์
หลวงพ่ออยู่ วัดเกยไชยเหนือ นครสวรรค์

         หลวงพ่ออยู่ วัดเกยไชย หรือ พระครูนิรภัยวิเทต  วัดเกยไชยเหนือ ตำบลเกยไชย อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ ท่านมีนามเดิมว่า อยู่ สุ่มอินทร์ พื้นเพท่านเป็นชาวบ้านเกยไชย ตำบลเกยไชย อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์

         ท่านเกิดเมื่อวันศุกร์ เดือน ๖ ปีมะเมีย พ.ศ. ๒๔๓๗ โยมบิดาชื่อนายสุ่ม สุ่มอินทร์ โยมมารดาชื่อนางจั่น สุ่มอินทร์ เมื่อวัยเยาว์ได้ติดตามบิดามารดาไปอยู่ที่บ้านหนองขอน ตำบลท่าไม้ อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ 

         ปี พ.ศ. ๒๔๕๗ หลวงพ่ออยู่ ท่านมีอายุครบ ๒๐ ปีบริบูรณ์ ท่านจึงก็ได้ทำการอุปสมบทเป็นพระภิกษุ ณ พัทธสีมาวัดหนองขอน ตำบลท่าไม้ อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ ได้รับฉายาว่า "ปญฺญาวฑฺฒโน"  โดยมี

         พระครูสวรรค์วิจิตร (สถ) เจ้าคณะอำเภอชุมแสง เป็นพระอุปัชฌาย์

         หลังจากที่อุปสมบทแล้ว ท่านได้ไปจำพรรษาอยู่ที่วัดบ้านบึง ตำบลหนองกรด อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์ และได้กลับมาอยู่จำพรรษที่วัดหนองขอนได้ ๒ พรรษา 

         ปี พ.ศ. ๒๔๖๐ ท่านจึงได้ย้ายมาศึกษาต่อที่วัดเกยไชยเหนือ ซึ่งในขณะนั้นมีพระสมุห์สอน เป็นเจ้าอาวาส และอยู่วัดเกยไชยเหนือได้ ๓ พรรษา 

         ปี พ.ศ. ๒๔๖๓ หลวงพ่ออยู่บวชได้ ๗ พรรษาท่านได้ไปศึกษาพระปริยัติธรรม และความรู้ทางไสยศาสตร์ เวทมนต์คาถากับพระอาจารย์ปลัดนิ่ม วัดบางศาลา อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง

         หลังจากศึกษาสำเร็จแล้ว จึงได้มาทำการศึกษาเล่าเรียนวิชาแพทย์แผนโบราณกับพระครูฉ่ำ วัดบางตะเคียน ตำบลโตนด อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง จนชำนาญคล่องแคล่วแล้ว ก็ได้ลาพระอาจารย์กลับมาสู่วัดเกยไชยเหนือ 

         ปี พ.ศ. ๒๔๖๖ พระสมุห์สอนเจ้าอาวาสวัดเกยไชยเหนือได้ถึงแก่มรณภาพลง ชาวบ้านและคณะกรรมการวัดจึงนิมนต์หลวงพ่ออยู่ ขึ้นเป็นเจ้าอาวาสทดแทนตำแหน่งที่ว่างลง ซึ่งขณะนั้นท่านบวชได้ ๙ พรรษา 

         วัดเกยไชยเหนือ (บรมธาตุ) ปัจุบันได้เปลี่ยนชื่อเป็น วัดพระบรมธาตุ (เกยไชย) เป็นวัดในตำบลเกยไชย อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ วัดตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำยม ณ บริเวณสบกันของแม่น้ำยมกับแม่น้ำน่าน วัดมีเนื้อที่ ๒๖ ไร่ ๒ งาน ๙๒ ตารางวา

         ได้ตั้งเป็นวัดเมื่อปี พ.ศ. ๒๓๙๐ และได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อปี พ.ศ. ๒๔๐๐ วัดแห่งนี้สันนิษฐานว่าสร้างขึ้นในสมัยสุโขทัย ประมาณปี พ.ศ. ๑๙๐๖ - ๑๙๑๒ ดังปรากฏหลักฐานคือ พระบรมธาตุเจดีย์ ทรงระฆังคว่ำ แบบลังกาฐานแปดเหลี่ยม ไม่ทำเสาหาน 

         และยังพบหลักฐานสำคัญอีกหนึ่งอย่าง คือ ใบเสมาคู่ ลายเทพนม และลายดอกไม้ที่ทำจากหินชนวน เป็นต้น เดิมวัดแห่งนี้เรียกว่า วัดพระบรมธาตุ ดังปรากฏในเอกสารตรวจการคณะสงฆ์ มณฑลฝ่ายเหนือ พ.ศ. ๒๔๕๗ เมื่อครั้งสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส สมเด็จพระสังฆราชเจ้า เสด็จเยี่ยมวัดแห่งนี้ ดังปรากฏข้อความว่า

         เช้าเกือบ ๓ โมง เรือเคลื่อนจากทำนบหน้าวัดชุมแสง ล่องลงมาตามลำน้ำน่าน มีเรือราษฎรราว ๑๐ ลำเศษ เลี้ยวเข้าไปในลำน้ำยมอันแยกจากลำน้ำน่าน เข้าไปราวเส้นหนึ่ง ถึงวัดพระบรมธาตุ เรือพระที่นั่งหยุดทอดหน้าวัดเสด็จขึ้นทอดพระเนตร 

         วัดนี้มีโบสถ์ก่อใบสีมาใช้หินสลักเป็นลายต่างๆ เช่น ลายเทพนมบ้าง ลายดอกไม้บ้าง มีเจดีย์ รูปกลมสูงราว ๓ วาเศษอยู่องค์หนึ่ง ฐานแปดเหลี่ยม ซึ่งหมายเอาว่าเป็นที่บรรจุพระบรมธาตุ 

         ทราบว่าถึงหน้าเทศกาล ชาวบ้านประชุมนมัสการเป็นงานปี แล้วทรงประทานของแจกแก่พระสงฆ์ เจ้าอาวาสและราษฎรผู้มาคอยเฝ้าอยู่แล้วเสด็จกลับลงเรือพระที่นั่ง

         ในปี พ.ศ. ๒๔๖๐ วัดพระบรมธาตุ ได้เปลี่ยนชื่อวัดใหม่ตามการปกครองของบ้านเมือง โดยใช้ ชื่อว่า "วัดเกยไชยเหนือ (บรมธาตุ)" จากนั้นเป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน เท่าที่สืบค้นได้วัดแห่งนี้มีรายนามผู้ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาส ดังนี้

         ๑. พระอาจารย์ปั่น (พ.ศ. ๒๔๐๐ - ๒๔๓๐)

         ๒. พระสมุห์สอน (พ.ศ. ๒๔๓๐ – ๒๔๖๖)

         ๓. พระครูนิรภัยวิเทต (ทองอยู่ ปญฺญาวฑฺฒโน) (พ.ศ. ๒๔๖๖ – ๒๕๒๔)

         ๔. พระครูนิทานธรรมประนาท (เที่ยง ปหฏฺโฐ) (พ.ศ. ๒๕๒๔ – ๒๕๔๖)

         ๕. พระครูนิธานปุญญาภิวัฒน์ เจ้าคณะอำเภอ ชุมแสง (พ.ศ. ๒๕๔๖ – ๒๕๖๕)

         ๖. พระครูศรีภัทรนิโรธ (พ.ศ. ๒๕๖๕ – ปัจจุบัน)

ภาพถ่ายหลวงพ่ออยู่ วัดเกยไชยเหนือ นครสวรรค์
หลวงพ่ออยู่ วัดเกยไชยเหนือ นครสวรรค์

         หลังจากจากที่หลวงพ่ออยู่ ได้ขึ้นเป็นเจ้าอาวาสวัด ท่านก็ได้พัฒนาวัดอย่างสุดความสามารถทั้งการสร้างเสนาสนะต่างๆ ภายในวัดจนวัดเจริญรุ่งเรืองขึ้นตามลำดับ          

         ปี พ.ศ. ๒๔๖๙ หลังจากบวชได้ ๑๒ พรรษา ท่านก็ได้รับการแต่งตั้งจากพระปลัดนิ่ม วัดชุมแสง เจ้าคณะอำเภอชุมแสง ให้ดำรงตำแหน่งเป็นพระใบฎีกา และดำรงตำแหน่งเจ้าคณะตำบลเกยไชย (สมัยนั้นเรียกเจ้าคณะหมวด)

         ปี พ.ศ. ๒๔๘๖ ในขณะนั้นหลวงพ่อมีอายุกาล ๒๙ พรรษา ก็ได้รับแต่งตั้งเป็นพระอุปัชฌาย์รูปแรก ที่ไม่ได้เป็นเจ้าคณะอำเภอของอำเภอชุมแสง และ 

         ปี พ.ศ. ๒๔๙๙ ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์ให้เป็นพระครูสัญญาบัตร มีพระราชทินนามว่า "พระครูนิรภัยวิเทต"

         ปี พ.ศ. ๒๕๐๕ ท่านได้สร้างเล็งเห็นคุณค่าของการศึกษาของบุตรธิดาของชาวบ้านในพื้นที ท่านจึงได้สร้างโรงเรียนชุมชนวัดเกยไชยเหนือ (นิรภัยประชานุกูล) และเปิดการเรียนการสอนเมื่อวันที่ ๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๐๕ ปัจจุบันเปิดสอนในระดับอนุบาล - มัธยมต้น

         ปี พ.ศ. ๒๕๐๙ ได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์เป็นพระครูสัญญาบัตรชั้นโท ในราชทินนามเดิม

         ปี พ.ศ. ๒๕๑๓ หลวงพ่ออยู่ ท่านได้ร่วมกับชาวบ้าน ทำการบูรณปฏิสังขรณ์องค์พระบรมธาตุเจดีย์ ได้พบว่ายอดพระเจดีย์ประดับด้วยขันลงหิน ๕ ใบคว่ำ ประกอบกันเป็นตุ้ม 

         ครั้งนั้นได้พบพระธาตุสีแดง มีลักษณะเป็นแก้วผลึกใส มีขนาดยาว ๑ นิ้ว เส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ ๒ เซนติเมตร จำนวน ๑ องค์ รูปพรรณสัณฐานคล้ายคลึงกับพระบรมธาตุขององคุลีมาล เข้าใจว่าองค์พระบรมธาตุเจดีย์คงบรรจุไว้ทั้ง พระบรมธาตุและพระธาตุของพระสาวก

         ปี พ.ศ. ๒๕๑๕ ได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์ เป็นพระครูเจ้าคณะตำบลชั้นเอกในราชทินนามเดิม 

         หลวงพ่ออยู่ ท่านเป็นเกจินครสวรรค์ ที่เป็นตำนานความหายาก เกจิร่วมสมัยหลวงพ่อเดิม แต่พรรษาอ่อนกว่า หลวงพ่อเดิมท่านไปมาหาสู่กับหลวงพ่อทองอยู่เป็นประจำ 

         แม้แต่รูปถ่ายหลังพระธาตุของหลวงพ่อเดิม ก็ยังมาถ่ายที่วัดเกยไชยเหนือ อันมีพระธาตุที่ศักดิ์สิทธิ์อยู่คู่วัด

         หลวงพ่อทองอยู่ หรือที่ชาวบ้านมักเรียกว่า หลวงพ่ออยู่นี้ ท่านเป็นคนอ่อนนอกแต่แข็งใน ท่านสำเร็จกสิณธาตุทั้ง ๔ แต่ท่านจะชำนานกสิณน้ำและไฟ ซึ่งน้อยพระเกจิที่จะโดดเด่นทั้ง ๒ กสิณธาตุนี้ไปพร้อมๆกัน 

         หลวงพ่ออยู่ ท่านได้สร้าง พระรูปหล่อโบราณขึ้นมา ใช้พดด้วงซึ่งมีตราแผ่นดิน อันศักดิ์สิทธิ์ในตัวและพานเงินขันลงหินและของมีค่าจากชาวบ้าน ที่ร่วมใจนำมาถวาย เป็นฉนวนหล่อพระ 

         ชาวบ้านเล่าขานกันต่อมาทั้ง ๒ คุ้งน้ำ น้ำน่านและน้ำยมว่าหลวงพ่อทองอยู่ ท่านของจริง ปลุกเสกวัตถุมงคลท่านดำน้ำลงไปปลุกเสก ในแม่น้ำบริเวณหน้าวัดเดือดเป็นฟอง แต่ผิวน้ำกับเกิดไอเย็นขึ้นมา มือปืนและนักเลงแถบชุมแสงทราบกันดี 

         หลวงพ่ออยู่ แกครองวัดเรื่อยมาจนถึงแก่มรณภาพลงด้วยโรคชราเมื่อวันที่ ๑๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๒๔ นับรวมสิริอายุได้ ๘๗ ปี ๖๗ พรรษา.

วัตถุมงคลของหลวงพ่ออยู่ วัดเกยไชยเหนือ

         เหรียญพระพุทธหลวงพ่ออยู่ วัดเกยไชยเหนือ รุ่นแรก

         สร้างขึ้นในปี พ.ศ. ๒๔๖๘ เพื่อแจกให้กับผู้ที่บริจาคทรัพย์ให้กับทางวัด ลักษณะเป็นเหรียญปั๊มข้างเลื่อยตัดอัดกระบอกเจาะหูเหรียญ กล่าวกันว่าเหรียญนี้ได้หลวงพ่อเดิม วัดหนองโพธิ์ หลวงพ่อพวง วัดหนองกระโดน หลวงพ่อไกร วัดใหญ่ท่าฉนวน หลวงพ่อพิธ วัดฆะมัง ร่วมปลุกเสก เหรียญมีการสร้างด้วยเนื้อทองแเดงเพียงชนิดเดียวเท่านั้น จำนวนการสร้างไม่ได้มีการจดบันทึกไว้

เหรียญพระพุทธหลวงพ่ออยู่ วัดเกยไชยเหนือ นครสวรรค์ 2468 ทองแดง
เหรียญพระพุทธหลวงพ่ออยู่ วัดเกยไชยเหนือ นครสวรรค์ ปี พ.ศ. ๒๔๖๘ เนื้อทองแดง

         ด้านหน้า จำลองเป็นรูปพระพุทธรูปประทับนั่งปางมารวิชัยบนฐานบัว องค์พระพาดผ้าสังฆาฏิ ขอบเหรียญมีเม็ดไข่ปลาและมีอักขระยันต์อ่านได้ว่า "พุท ธะ สัง มิ" 

         ด้านหลัง จำลองเป็นรูปพระเจดีย์ มีอักขระยันต์อ่านได้ว่า "นะ ชา ลี ติ" 

         เหรียญกลมพระพุทธหลวงพ่ออยู่ วัดเกยไชยเหนือ รุ่นแรก

         สร้างขึ้นในปี พ.ศ. ๒๔๖๘ เพื่อแจกให้กับผู้ที่บริจาคทรัพย์ให้กับทางวัด ลักษณะเป็นเหรียญปั๊มข้างเลื่อยอัดกระบอกมีหูเชื่อม กล่าวกันว่าเหรียญนี้ได้หลวงพ่อเดิม วัดหนองโพธิ์ หลวงพ่อพวง วัดหนองกระโดน หลวงพ่อไกร วัดใหญ่ท่าฉนวน หลวงพ่อพิธ วัดฆะมัง ร่วมปลุกเสก เหรียญมีการสร้างด้วยเนื้อทองแเดงเพียงชนิดเดียวเท่านั้น จำนวนการสร้างไม่ได้มีการจดบันทึกไว้

เหรียญกลมพระพุทธหลวงพ่ออยู่ วัดเกยไชยเหนือ นครสวรรค์ 2468 ทองแดงกระไหล่ทอง
เหรียญกลมพระพุทธหลวงพ่ออยู่ วัดเกยไชยเหนือ นครสวรรค์ ปี พ.ศ. ๒๔๖๘ เนื้อทองแดงกระไหล่ทอง ของคุณอนันต์ กันบาง

         ด้านหน้า จำลองเป็นรูปพระพุทธรูปประทับนั่งปางมารวิชัยบนฐานบัว องค์พระพาดผ้าสังฆาฏิ ขอบเหรียญมีเม็ดไข่ปลาและมีอักขระยันต์

         ด้านหลัง มีอักขระยันต์

         เหรียญหลวงพ่ออยู่ วัดเกยไชยเหนือ รุ่นแรก (นั่งพรม)

         สร้างขึ้นในปี พ.ศ. ๒๔๙๙ เพื่อแจกให้กับผู้ที่บริจาคทรัพย์ให้กับทางวัดและแจกในคราวฉลองสมณศักดิ์ของหลวงพ่อ ลักษณะเป็นเหรียญปั๊มรูปไข่แบบมีหูในตัว มีการสร้างด้วยเนื้อทองแเดงเพียงชนิดเดียวเท่านั้น จำนวนการสร้างไม่ได้มีการจดบันทึกไว้

เหรียญหลวงพ่ออยู่ วัดเกยไชยเหนือ นครสวรรค์ รุ่นแรก (รูปไข่) 2495 ทองแดงกระไหล่เงิน
เหรียญหลวงพ่ออยู่ วัดเกยไชยเหนือ นครสวรรค์ รุ่นแรก (นั่งพรม) ปี พ.ศ. ๒๔๙๙ เนื้อทองแดงกระไหล่เงิน
เหรียญหลวงพ่ออยู่ วัดเกยไชยเหนือ นครสวรรค์ รุ่นแรก (รูปไข่) 2495 ทองแดงกระไหล่เงิน
เหรียญหลวงพ่ออยู่ วัดเกยไชยเหนือ นครสวรรค์ รุ่นแรก (นั่งพรม) ปี พ.ศ. ๒๔๙๙ เนื้อทองแดงกระไหล่เงิน

เหรียญหลวงพ่ออยู่ วัดเกยไชยเหนือ นครสวรรค์ รุ่นแรก (รูปไข่) 2495 ทองแดงกระไหล่ทอง
เหรียญหลวงพ่ออยู่ วัดเกยไชยเหนือ นครสวรรค์ รุ่นแรก (นั่งพรม) ปี พ.ศ. ๒๔๙๙ เนื้อทองแดงกระไหล่ทอง

         ด้านหน้า จำลองเป็นรูปหลวงพ่ออยู่นั่งสมาธิเต็มองค์ องค์หลวงพ่อห่มจีวรลดไหล่ พาดผ้าสังฆาฏิ บนรูปหลวงพ่อมีอักขระภาษาไทยเขียนว่า "พระครูนิรภัยวิเทต (ทองอยู่)" 

         ด้านหลัง จำลองเป็นรูปพระเจดีย์ มีอักขระยันต์ มีอักขระภาษาไทยเขียนว่า "หลวงพ่อบรมธาตุ วัดเกยไชยเหนือ" 

         เหรียญเสมาหลวงพ่ออยู่ วัดเกยไชยเหนือ รุ่นแรก

         สร้างขึ้นในปี พ.ศ. ๒๔๙๙ เพื่อแจกให้กับผู้ที่บริจาคทรัพย์ให้กับทางวัดและแจกในคราวฉลองสมณศักดิ์ของหลวงพ่อ ลักษณะเป็นเหรียญปั๊มรูปเสมาแบบมีหูในตัว มีการสร้างด้วยเนื้อทองแเดงเพียงชนิดเดียวเท่านั้น จำนวนการสร้างไม่ได้มีการจดบันทึกไว้

เหรียญเสมาหลวงพ่ออยู่ วัดเกยไชยเหนือ นครสวรรค์ รุ่นแรก 2495 ทองแดงกระไหล่ทอง
เหรียญเสมาหลวงพ่ออยู่ วัดเกยไชยเหนือ นครสวรรค์ รุ่นแรก ปี พ.ศ. ๒๔๙๙ เนื้อทองแดงกระไหล่ทอง

         ด้านหน้า จำลองเป็นรูปหลวงพ่ออยู่นั่งสมาธิเต็มองค์ องค์หลวงพ่อห่มจีวรลดไหล่ พาดผ้าสังฆาฏิ ใต้รูปหลวงพ่อมีอักขระภาษาไทยเขียนว่า "พระครูนิรภัยวิเทต ทองอยู่" 

         ด้านหลัง จำลองเป็นรูปพระเจดีย์ มีอักขระยันต์ บนรูปเจดีย์มีอักขระภาษาไทยเขียนว่า "หลวงพ่อบรมธาตุ วัดเกยไชยเหนือ" 

         เหรียญหยดน้ำหลวงพ่ออยู่ วัดเกยไชยเหนือ

         สร้างขึ้นในปี พ.ศ. ๒๕๐๕ เพื่อแจกในคราวฉลองเปิดโรงเรียนวัดเกยไชยเมื่อวันที่ ๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๐๕ ลักษณะเป็นเหรียญปั๊มรูปหยดน้ำแบบมีหูในตัว มีการสร้างด้วยเนื้ออัลปาก้าลงยาเพียงชนิดเดียวเท่านั้น จำนวนการสร้างไม่ได้มีการจดบันทึกไว้

เหรียญหลวงพ่ออยู่ วัดเกยไชยเหนือ นครสวรรค์ รุ่นหยดน้ำ 2505 อัลปาก้าลงยา
เหรียญหยดน้ำหลวงพ่ออยู่ วัดเกยไชยเหนือ นครสวรรค์ ปี พ.ศ. ๒๕๐๕ เนื้ออัลปาก้าลงยา

         ด้านหน้า จำลองเป็นรูปหลวงพ่ออยู่ครึ่งองค์ องค์หลวงพ่อห่มจีวรลดไหล่ พาดผ้าสังฆาฏิ ใต้รูปหลวงพ่อมีอักขระภาษาไทยเขียนว่า "พระครูนิรภัยวิเทต" 

         ด้านหลัง จำลองเป็นรูปพระเจดีย์

         เหรียญหลวงพ่ออยู่ วัดเกยไชยเหนือ รุ่นหว่านมะนาว

         สร้างขึ้นในปี พ.ศ. ๒๕๐๖ เพื่อแจกในงานประจำปีของทางวัด โดยหลวงพ่อนำเหรียญยัดเข้าไปในลูกมะนาวแล้วหว่านแจกให้กับผู้ที่มาร่วมงาน ลักษณะเป็นเหรียญปั๊มรูปวงกลมแบบมีหูในตัว มีการสร้างด้วยเนื้ออัลปาก้าลงยาเพียงชนิดเดียวเท่านั้น จำนวนการสร้างไม่ได้มีการจดบันทึกไว้

เหรียญหลวงพ่ออยู่ วัดเกยไชยเหนือ นครสวรรค์ รุ่นหว่านมะนาว 2506 อัลปาก้า
เหรียญหลวงพ่ออยู่ วัดเกยไชยเหนือ นครสวรรค์ รุ่นหว่านมะนาว ปี พ.ศ. ๒๕๐๖ เนื้ออัลปาก้า

         ด้านหน้า จำลองเป็นรูปหลวงพ่ออยู่นั่งสมาธิเต็มองค์ องค์หลวงพ่อห่มจีวรลดไหล่ พาดผ้าสังฆาฏิ ขอบเหรียญมีอักขระภาษาไทยเขียนว่า "พระครูนิรภัยวิเทต ทองอยู่" 

         ด้านหลัง จำลองเป็นรูปพระเจดีย์ มีอักขระยันต์ บนรูปเจดีย์มีอักขระภาษาไทยเขียนว่า "หลวงพ่อบรมธาตุ วัดเกยไชยเหนือ" 

         รูปหล่อหลวงพ่ออยู่ วัดเกยไชยเหนือ รุ่นแรก (จ๋อ ๑)

         สร้างขึ้นในราวปี พ.ศ. ๒๕๐๑ เพื่อแจกให้กับผู้ที่บริจาคทรัพย์ให้กับทางวัด ลักษณะเป็นรูปหล่อโบราณ มีการสร้างด้วยเนื้อสำริด และเนื้อทองผสมเพียงเท่านั้น จำนวนการสร้างไม่ได้มีการจดบันทึกไว้

รูปหล่อหลวงพ่ออยู่ วัดเกยไชยเหนือ นครสวรรค์ รุ่นแรก จ๋อ1 2501 สำริด
รูปหล่อหลวงพ่ออยู่ วัดเกยไชยเหนือ นครสวรรค์ รุ่นแรก (จ๋อ ๑) ปี พ.ศ. ๒๕๐๑ เนื้อสำริด ของคุณตี๋ โปลิศ
รูปหล่อหลวงพ่ออยู่ วัดเกยไชยเหนือ นครสวรรค์ จ๋อ1 2501 สำริด
รูปหล่อหลวงพ่ออยู่ วัดเกยไชยเหนือ นครสวรรค์ รุ่นแรก (จ๋อ ๑) ปี พ.ศ. ๒๕๐๑ เนื้อสำริด ของคุณตี๋ โปลิศ

         ด้านหน้า จำลองเป็นรูปหลวงพ่ออยู่นั่งสมาธิเต็มองค์บนฐานเขียง องค์หลวงพ่อห่มจีวรลดไหล่ พาดผ้าสังฆาฏิ 

         ด้านหลัง ไม่ปรากฏอักขระใดๆ ใต้ฐานมีรอยตะไบ

         รูปหล่อหลวงพ่ออยู่ วัดเกยไชยเหนือ รุ่นสอง (จ๋อ ๒)

         สร้างขึ้นในราวปี พ.ศ. ๒๕๐๕ เพื่อแจกให้กับผู้ที่บริจาคทรัพย์ให้กับทางวัด ลักษณะเป็นรูปหล่อโบราณ มีการสร้างด้วยเนื้อทองผสมเพียงเท่านั้น จำนวนการสร้างไม่ได้มีการจดบันทึกไว้

รูปหล่อหลวงพ่ออยู่ วัดเกยไชยเหนือ นครสวรรค์ จ๋อ2 2505 ทองผสม
รูปหล่อหลวงพ่ออยู่ วัดเกยไชยเหนือ นครสวรรค์ รุ่น ๒ (จ๋อ ๒) ปี พ.ศ. ๒๕๐๕ เนื้อทองผสม

         ด้านหน้า จำลองเป็นรูปหลวงพ่ออยู่นั่งสมาธิเต็มองค์บนฐานเขียง องค์หลวงพ่อห่มจีวรลดไหล่ พาดผ้าสังฆาฏิ องค์พระมีผิวพรายเงิน

         ด้านหลัง ไม่ปรากฏอักขระใดๆ ใต้ฐานมีรอยตะไบ

         รูปหล่อหลวงพ่ออยู่ วัดเกยไชยเหนือ รุ่น ๓  (ช่างสาย)

         สร้างขึ้นในราวปี พ.ศ. ๒๕๐๙ เพื่อแจกให้กับผู้ที่บริจาคทรัพย์ให้กับทางวัด ลักษณะเป็นรูปหล่อโบราณ มีการสร้างด้วยเนื้อทองผสมเพียงเท่านั้น จำนวนการสร้างไม่ได้มีการจดบันทึกไว้

รูปหล่อหลวงพ่ออยู่ วัดเกยไชยเหนือ นครสวรรค์ ช่างสาย 2509 ทองผสม
รูปหล่อหลวงพ่ออยู่ วัดเกยไชยเหนือ นครสวรรค์ รุ่น ๓ (ช่างสาย) ปี พ.ศ. ๒๕๐๙ เนื้อทองผสม

         ด้านหน้า จำลองเป็นรูปหลวงพ่ออยู่นั่งสมาธิเต็มองค์บนฐานเขียง องค์หลวงพ่อห่มจีวรลดไหล่ พาดผ้าสังฆาฏิ องค์พระมีผิวพรายเงิน

         ด้านหลัง ไม่ปรากฏอักขระใดๆ ใต้ฐานมีรอยตะไบโดย : สารานุกรมพระเกจิแห่งแดนสยาม

บทความที่เกี่ยวข้อง

***-[เป็นกำลังใจและสนับสนุน​ให้เราเขียนบทความดีๆ ด้วยการกดดูโฆษณาด้านล่างนะคะ]-***

ไม่มีความคิดเห็น