โฆษณาแนวนอน728*90

บทความใหม่

ประวัติและวัตถุมงคลหลวงพ่อทัต วัดวังพระนอน พระเกจิผู้สร้างเหรียญพระนอนชื่อดังของสุพรรณบุรี

ภาพถ่ายหลวงพ่อทัต วัดวังพระนอน สุพรรณบุรี
หลวงพ่อทัต วัดวังพระนอน สุพรรณบุรี

         หลวงพ่อทัต วัดวังพระนอน หรือ พระอธิการทัตร อดีตเจ้าอาวาสวัดวังพระนอน ตำบลดอนกำยาน อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี ท่านมีนามเดิมว่า ทัต แฟงใจมั่น พื้นเพท่านเป็นชาวบ้านศาลาเเดง อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี บ้านอยู่เหนือวัดวังพระนอนขึ้นมาเล็กน้อย 

         ท่านเกิดเมื่อปี พ.ศ. ๒๔๒๒ โยมบิดาชื่อนายเณร แฟงใจมั่น โยมมารดาชื่อนางเจียม แฟงใจมั่น ครอบครัวประกอบอาชีพทำนา ในวัยเด็กท่านเป็นเด็กที่ฉลาดกว่าเด็กทั่วไป โยมบิดาจึงนำตัวท่านไปฝากเรียนวิชาเขียนอ่านที่สำนักวัดวังพระนอน

         ปี พ.ศ. ๒๔๔๓ หลวงพ่อทัต ท่านมีอายุได้ ๒๑ ปี บริบูรณ์ ท่านได้อุปสมบท ณ พัทธสีมาวัดวังพระนอน ตำบลดอนกำยาน อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี แต่ไม่ทราบนามพระอุปัชฌาย์

         เมื่ออุปสมบทเเล้ว ท่านก็ได้จำพรรษาที่วัดวังพระนอนเรื่อยมา เพื่อร่ำเรียนพระธรรมวินัยและวิชาต่างๆ จากพระอาจารย์

         หลวงพ่อทัต ท่านคร่ำเคร่งในการศึกษาพระปริยัติธรรม เละศึกษาวิปัสนากรรมฐานควบคู่กันไป ท่านเป็นพระภิกษุที่ถือการออกธุดงควัตรเป็นสำคัญ โดยเฉพาะด้านเวทย์มนต์คาถาท่านเก่งมาก เเละยังเชี่ยวชาญด้านเเผนโบราณอีกด้วย

         ต่อมาเมื่อโยมบิดา-โยมมารดาของท่านเเก่ลง ไม่มีใครดูเเล ท่านจึงได้ลาสิกขา ออกมาดูเเลท่านทั้ง ๒ แต่ถึงเเม้หลวงพ่อจะลาสิกขาออกมาดำรงตนเป็นฆราวาส 

         ท่านก็ยังนุ่งขาวห่มขาวถือศีล ๕ ตลอด ไม่ยอมฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเลย เมื่อมาอยู่บ้านท่านก็ดำเนินอาชีพเป็นเเพทย์เเผนโบราณ ไร่นาก็ให้คนอื่นเช่า ได้ค่าเช่าบ้างไม่ได้บ้าง 

         ปี พ.ศ. ๒๔๘๑ ครั้นเมื่อบิดา-มารดาของท่านสิ้นลง หลวงพ่อทัต ท่านจึงได้กลับไปอุปสมบทเป็นครั้งที่ ๒ ณ พัทธสีมาวัดวังพระนอน  ตำบลดอนกำยาน อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี ได้รับฉายาว่า "ธัมมคุตโต" โดยมี

         พระครูสมณการพิสิฐ (ท้วม) วัดไชนาวาส เป็นพระอุปัชฌาย์

         พระครูวิธุรสุตาคม (ก่ำ) วัดประตูสาร เป็นพระกรรมวาจาจารย์

         พระใบฏีกาลี วัดประตูสาร เป็นพระอนุสาวนาจารย์

         หลังจากอุปสมบทเเล้ว ท่านได้อยู่จำพรรษาที่วัดวังพระนอนเรื่อยมา โดยครั้งนี้ท่านได้รื้อบ้านเรือนของท่านเอามาทำกุฏิวัด เเละท่านก็ไม่คิดที่จะกลับไปสู่เพศฆราวาสอีกต่อไป

         ปี พ.ศ. ๒๔๘๖ หลวงพ่อเผือก ท่านได้ถึงแก่มรณภาพลง ชาวบ้านและคณะกรรมการวัดจึงพร้อมใจกันนิมนต์หลวงพ่อทัตขึ้นเป็นเจ้าอาวาสวัดทดแทนตำแหน่งที่ว่างลง

พระนอน วัดวังพระนอน สุพรรณบุรี
พระนอน วัดวังพระนอน สุพรรณบุรี

         วัดวังพระนอน เป็นวัดราษฎร์ สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ตั้งอยู่เลขที่ ๒๒๕ บ้านวังพระนอน หมู่ที่ ๔ ตำบลดอนกำยาน อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี ตั้งเป็นวัดเมื่อปี พ.ศ. ๒๓๗๓ วัดมีเนื้อที่ ๓๔ ไร่ ๓ งาน ๔๓ ตารางวา 

         ภายในวัดมีพระอุโบสถที่ สร้างเมื่อปี พ.ศ. ๒๔๗๐ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ศาลาการเปรียญอาคารไม้ สร้างเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๒๔ หอสวดมนต์ สร้างเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๐๘  และกุฏิสงฆ์ จำนวน ๑๐ หลัง เป็นอาคารไม้ ปูชนียวัตถุ พระประธานในอุโบสถ พระปางไสยาสน์

        วัดวังพระนอน ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อ พ.ศ.๒๔๙๑ เขตวิสุงคามสีมา กว้าง ๗ เมตร ยาว ๒๑ เมตร การบริหารและการปกครอง มีเจ้าอาวาสเท่าที่ทราบนาม คือ

         ๑. พระอธิการเป๋ พ.ศ. ๒๓๙๗-๒๔๐๗

         ๒. พระอธิการต่วน พ.ศ. ๒๔๐๘-๒๔๑๓

         ๓. พระอธิการทัตร พ.ศ. ๒๔๑๔-๒๔๒๔

         ๔. พระอธิการเล็ก พ.ศ. ๒๔๒๕-๒๔๔๐

         ๕. พระอธิการผ่อง พ.ศ. ๒๔๔๑-๒๔๕๓

         ๖. พระอธิการดำ พ.ศ. ๒๒๔๕๔-๒๔๖๓

         ๗. พระอธิการชั้น พ.ศ. ๒๔๖๔-๒๔๖๙

         ๘. พระอธิการเหลือ พ.ศ. ๒๔๗๐-๒๔๘๑ 

         ๙. พระอธิการเผือก พ.ศ. ๒๔๘๒-๒๔๘๗ 

         ๑๐. หลวงพ่อทัต (ธัมมคุตโต) พ.ศ. ๒๔๘๘-๒๔๙๗

         ๑๑. พระครูอาทรศาสนกิจ พ.ศ. ๒๔๙๘-๒๕๒๓

         ๑๒. พระครูสุวรรณปัญญาสาร พ.ศ. ๒๕๒๔-๒๕๕๓

         ๑๓. พระใบฎีกาจำรัส ฐิตธมฺโม  พ.ศ. ๒๕๕๔-๒๕๕๗

         ๑๔. พระมหาชวิก สุชีโว พ.ศ. ๒๕๕๘-ปัจจุบัน

รูปหล่อเท่าองค์จริงหลวงพ่อทัต วัดวังพระนอน สุพรรณบุรี
รูปหล่อเท่าองค์จริงหลวงพ่อทัต วัดวังพระนอน สุพรรณบุรี

         หลังจากที่หลวงพ่อทัต ได้รับตำแหน่งเจ้าอาวาสแล้ว ท่านก็ได้เริ่มพัฒนาวัดอย่างสุดความสามารถ ทั้งการสร้างเสนาสนะต่างๆ จึงทำให้วัดวังพระนอนมีเสนาสนะครบถ้วนสมบูรณ์ในสมัยท่าน และวัดเจริญรุ่งเรืองขึ้นตามลำดับ

         หลวงพ่อทัต ท่านเป็นพระภิกษุที่ยึดมั่นในพระพุทธศาสนา ท่านจึงได้ทุ่มเทกำลังกาย เเละกำลังความคิด ที่จะทำทุกอย่าง เพื่อให้วัดวังพระนอนเจริญทัดเทียมกับวัดในถิ่นอื่น 

         ปี พ.ศ. ๒๔๙๔  เมื่อหลวงพ่อทัต ท่านมีอายุครบ ๖ รอบ อายุ ๗๒ ปี ทายกวัดเเละศิษยานุศิษย์ได้จัดงานเเสดงมุทิตาจิตเเด่หลวงพ่อ พร้อมทั้งสร้างวัตถุมงคลเป็นที่ระลึก 

         โดยท่านได้สร้างตะกรุด เเละผ้ายันต์ชายธง เเจกเเก่ผู้ที่มาร่วมงานในครั้งนี้ด้วย โดยเฉพาะตะกรุด มีประสบการณ์มากมายในเรื่องคงกระพันชาตรี ปัจจุบันหาชมยากมาก

         ส่วนทางคณะกรรมการวัดมีความติดที่จะสร้างเหรียญรูปเหมือนของท่าน แต่หลวงพ่อได้ขอร้องว่าอย่าได้เอารูปของท่านใส่ในเหรียญเลย แต่ให้เอาสัญลักษญ์วัดเราเเทน คือ "พระนอน" ดีกว่า 

         ทางคณะกรรมการวัดขัดไม่ได้จึงเห็นด้วย สร้างเหรียญตามที่หลวงพ่อต้องการ ปัจจุบันเหรียญรุ่น ๑ นี้ ได้รับความนิยมสูงมาก เพราะประสบการณ์เด่นชัดสุดยอดเรื่องคงกระพันชาตรีไว้ใจได้เลย

         หลวงพ่อทัต ปกครองวัดเรื่อยมาจนถึงแก่มรณภาพลงเมื่อปี พ.ศ. ๒๔๙๗ นับรวมสิริอายุได้ ๗๕ ปี ๑๖ พรรษา.

วัตถุมงคลของหลวงพ่อทัต วัดวังพระนอน

         เหรียญหลวงพ่อทัต วัดวังพระนอน รุ่นแรก

         สร้างขึ้นในปี พ.ศ. ๒๔๙๔ เพื่อแจกให้กับผู้ที่บริจาคทรัพย์ให้กับทางวัด และแจกเป็นที่ระลึกในงานฉลองอายุครบ ๗๒ ปี ของหลวงพ่อ ลักษณะเป็นเหรียญปั๊มรูปวงกลมแบบมีหูในตัว มีการสร้างด้วยเนื้อทองเหลืองเพียงชนิดเดียวเท่านั้น จำนวนการสร้างไม่ได้มีการจดบันทึกไว้

เหรียญหลวงพ่อทัต วัดวังพระนอน สุพรรณบุรี รุ่นแรก 2494 ทองแดงกระไหล่ทอง
เหรียญหลวงพ่อทัต วัดวังพระนอน สุพรรณบุรี รุ่นแรก ปี พ.ศ. ๒๔๙๔ เนื้อทองแดงกระไหล่ทอง
เหรียญหลวงพ่อทัต วัดวังพระนอน สุพรรณบุรี รุ่นแรก 2494 ทองแดงกระไหล่ทอง
เหรียญหลวงพ่อทัต วัดวังพระนอน สุพรรณบุรี รุ่นแรก ปี พ.ศ. ๒๔๙๔ เนื้อทองแดงกระไหล่ทอง
เหรียญหลวงพ่อทัต วัดวังพระนอน สุพรรณบุรี รุ่นแรก 2494 ทองแดงกระไหล่ทอง
เหรียญหลวงพ่อทัต วัดวังพระนอน สุพรรณบุรี รุ่นแรก ปี พ.ศ. ๒๔๙๔ เนื้อทองแดงกระไหล่ทอง

         ด้านหน้า เป็นรูปจำลองของพระนอนศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นสัญลักษณ์ของชื่อวัด องค์พระนอนห่มจีวรพระทับอยู่ใต้ต้นโพธิ์ ใต้รูปพระนอนมีอักขระยันต์อ่านได้ว่า "นะ มะ พะ ทะ" (ใบโพธิ์คมชัด)

         ด้านหลัง มีอักขระยันต์สามอ่านได้ว่า "อุ มะ อะ" 

         ผ้ายันต์ธงหลวงพ่อทัต วัดวังพระนอน รุ่นแรก

         สร้างขึ้นในปี พ.ศ. ๒๔๙๔ เพื่อแจกให้กับผู้ที่บริจาคทรัพย์ให้กับทางวัด และแจกเป็นที่ระลึกในงานฉลองอายุครบ ๗๒ ปี ของหลวงพ่อ ลักษณะเป็นผ้ายันต์สามเหลี่ยมชายธงสกรีนด้วยหมึกดำ จำนวนการสร้างไม่ได้มีการจดบันทึกไว้

ผ้ายันต์หลวงพ่อทัต วัดวังพระนอน สุพรรณบุรี 2494
ผ้ายันต์หลวงพ่อทัต วัดวังพระนอน สุพรรณบุรี ปี พ.ศ. ๒๔๙๔

         ด้านหน้า มีอักขระยันต์สกรีนบนผืนผ้า รอบนอกเป็นลายคล้ายชายธง

         ด้านหลัง  เรียบ ไม่ปรากฏอักขระใดๆ


โดย : สารานุกรมพระเกจิแห่งแดนสยาม

บทความที่เกี่ยวข้อง

***-[เป็นกำลังใจและสนับสนุน​ให้เราเขียนบทความดีๆ ด้วยการกดดูโฆษณาด้านล่างนะคะ]-***

ไม่มีความคิดเห็น