โฆษณาแนวนอน728*90

บทความใหม่

ประวัติและวัตถุมงคลหลวงพ่อบาง วัดหนองพลับ สระบุรี พระเกจิชื่อดังหลังยุคกึ่งพุทธกาล

ภาพถ่ายหลวงพ่อบาง วัดหนองพลับ สระบุรี
หลวงพ่อบาง วัดหนองพลับ สระบุรี

         หลวงพ่อบาง วัดหนองพลับ หรือ พระศีลวุฒาจารย์ (หลวงปู่บาง จันทสโร) อดีตเจ้าอาวาสวัดหนองพลับ ตำบลหนองควายโซ อำเภอหนองแซง จังหวัดสระบุรี ท่านมีนามเดิมว่า บาง ศริตัณฑ์  พื้นเพท่านเป็นชาวบ้านหมู่ที่ ๑ ตำบลปากเพรียว อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี เกิดเมื่อวันขึ้น ๙ ค่ำ เดือนยี่ ปีเถาะ ตรงกับวันศุกร์ที่ ๒๑ มกราคม พ.ศ. ๒๔๓๓ โยมบิดาท่ชื่อ พระธรรมโรง(ตัน ศริตัณฑ์) โยมมารดาชื่อนางพลอย ศริตัณฑ์ มีพี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกัน ๔ คน

         เมื่อเยาว์วัยได้เข้ารับการศึกษาชั้นประถมศึกษา ณ โรงเรียนประชาบาลวัดปากเพรียว (ปัจจุบันเป็นวัดศรีบุรีรตนาราม) จบชั้นประถมปีที่ ๔ แล้วเข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษา ณ โรงเรียนศาลาแดง (วัดศาลาแดง) ตำบลปากเพรียว แขวงเมืองสระบุรี เมืองสระบุรี จบชั้นมัธยมศึกษา การศึกษาชั้นสูงสุดในโรงเรียนนี้ ชั้นมัธยมปีที่ ๔

         วัยหนุ่มท่านได้เข้ารับราชการตำแหน่งเสมือนฝึกหัดงานศาลเมืองสระบุรี ตั้งแต่อายุ ๑๘-๑๙ ปี ได้รับการบรรจุเข้าเป็นเสมียนหน้าบัลลังก์ ตอนที่มีอายุได้ ๒๐ ปี 

         ครั้งอายุได้ ๒๑ ปีเศษ โยมพ่อหรือคุณพระธรรมโรง พัสดีเรือนจำถึงแก่กรรมแล้ว มารดาจึงได้อพยพมาอยู่บ้านเดิมกับญาติที่น้องบ้านหนองพลับหมู่ที่ ๔ เลขที่ ๕ ตำบลหนองพลับ แขวงเสาให้ เมืองสระบุรี

         ปี พ.ศ. ๒๔๕๕ หลวงพ่อบาง ท่านมีอายุได้ ๒๒ ปี จึงได้เข้าอุปสมบท ณ พัทธสีมาวัดหนองพลับ ตำบลหนองควายโซ อำเภอหนองแซง จังหวัดสระบุรี เมื่อวันวันศุกร์ที่ ๒๐ มีนาคม พ.ศ.๒๔๕๕ (วันแรม ๑๐ ค่ำ เดือน ๔ ปีฉลู) ได้รับฉายาว่า "จนฺทสโร" โดยมี

         เจ้าอธิการหล้า วัดบ้านโดน เป็นพระอุปัชฌาย์

         พระปลัดธรรม วัดหนองนกชุม เป็นพระกรรมวาจาจารย์

         พระอธิการบัว ปุณณธรรมโม วัดหนองพลับ เป็นพระอนุสาวนาจารย์

         เมื่ออุปสมบทแล้วท่านได้อยู่จำพรรษาที่วัดหนองพลับเรื่อยมา โดยพระภิกษุบาง จนฺทสโร มีความขยันในการท่องจำบทพระปาฏิโมกข์ พระอธิการบัวเจ้าอาวาสเห็นสมควรได้ศึกษาพระปริยัติธรรม จึงนำไปฝากเรียน ณ วัดปทุมคงคา กรุงเทพมหานคร เพื่อจะได้มาจัดการตั้งโรงเรียนพระปริยัติธรรมขึ้นในวัดสอนภิกษุสามเณรต่อไป

         ปี พ.ศ. ๒๔๕๕ ท่านสามารถสอบได้นักธรรมชั้นตรี

         ปี พ.ศ. ๒๔๕๖ สอบได้นักธรรมชั้นโท

         ปี พ.ศ. ๒๔๕๖ สอบได้เปรียญธรรม ๒ ประโยค

         ปี พ.ศ. ๒๔๕๗ ท่านสามารถสอบได้นักธรรมชั้นเอก

         หลังจากที่สอบนักธรรมเอกได้หลวงพ่อบางจึงได้เดินทางกลับมาจำพรรษาที่วัดหนองพลับ เพื่อสอนพระปริยัติธรรมให้แก่พระภิกษุสามเณรภายในวัดอย่างที่ตั้งใจไว้

         ปี พ.ศ. ๒๔๕๘ พระอธิการบัว เจ้าอาวาสวัดหนองพลับได้มรณภาพลง ชาวบ้านและคณะกรรมการวัดจึงได้นิมนต์หลวงพ่อบางขึ้นเป็นเจ้าอาวาสวัดหนองพลับสืบแทนตำแหน่งที่ว่างลง

         หลังจากที่หลวงพ่อบางได้เป็นเจ้าอาวาส ท่านได้พัฒนาวัดอย่างสุดความสามารถจนวัดเจริญรุ่งเรืองขึ้นตามลำดับ ทั้งการสร้างเสนาสนะต่างๆ และการสร้างถาวรวัตถุต่างๆภายในวัด

         ปี พ.ศ. ๒๔๖๑ ด้วยคุณงามความดีของหลวงพ่อบาง ท่านจึงได้รับการแต่งตั้งให้เป็นเจ้าคณะหมวด ตำบลเมืองเก่า จังหวัดสระบุรี ที่พระครสิริธรรมสาร

         ปี พ.ศ. ๒๔๗๗ ได้รับการแต่้งตั้งให้เป็นเจ้าคณะแขวง กิ่งอำเภอหนองแซง

         ปี พ.ศ. ๒๔๘๗ เป็นเจ้าคณะอำเภอหนองแซง

         ปี พ.ศ. ๒๕๑๕ เป็น ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดสระบุรี

         หลวงปู่บาง ท่านจัดว่าเป็นพระเกจิที่มีชื่อเสียงเรืองนามและแก่กล้าวิชาอาคมรูปหนึ่งแห่งเมืองสระบุรี วัตถุมงคลของท่านที่สร้างแจกกับชาวบ้าน มักมีประสบการณ์ด้านเมตตามหานยม แคล้วคลาด คงกระพันชาตรี ที่เปี่ยมด้วยพุทธคุณเลิศล้ำ มีอภินิหารประสบการณ์เป็นที่เลื่องลืออย่างมากในพื้นที่

         ช่วงปลายชีวิตของท่าน ต้องมาล้มป่วยลงด้วยโรคปอดบวม เข้าพักรักษาอยู่ที่โรงพยาบาลมิตรภาพเมโมเรียล อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี สุดความพยายามและความสามารถของนายแพทย์ที่จะเอาชนะต่อโรคนี้ได้ 

         หลวงพ่อบาง ปกครองวัดเรื่อยมาจนถึงแก่มรณภาพลงด้วยโรคปอดบวมดังที่กล่าวมาแล้ว เมื่อวันที่ ๙ เมษายน พ.ศ.๒๕๓๔ นับรวมสิริรวมอายุได้ ๑๐๑ ปี ๘๐  พรรษา.

วัตถุมงคลของหลวงพ่อบาง วัดหนองพลับ

         เหรียญหลวงพ่อบาง วัดหนองพลับ รุ่นแรก

         สร้างขึ้นในปี พ.ศ. ๒๔๙๔ เพื่อแจกให้กับผู้ที่บริจาคทรัพย์ให้กับทางวัด ลักษณะเป็นเหรียญปั๊มทรงพุ่มข้าวบิณฑ์แบบมีหูในตัว มีการสร้างด้วยเนื้อทองแดงเพียงชนิดเดียวเท่านั้น จำนวนการสร้างไม่ได้มีการจดบันทึกไว้

เหรียญหลวงพ่อบาง วัดหนองพลับ สระบุรี รุ่นแรก 2494 ทองแดงกระไหล่ทอง
เหรียญหลวงพ่อบาง วัดหนองพลับ สระบุรี รุ่นแรก ปี พ.ศ. ๒๔๙๔ เนื้อทองแดงกระไหล่ทอง

         ด้านหน้า เป็นรูปจำลองของหลวงพ่อบางครึ่งองค์ห่มคลุมไหล่ ข้างรูปหลวงพ่อมีอักขระภาษาไทยเขียนว่า "พระครูสิริธรรมสาร"

         ด้านหลัง ตรงกลางเหรียญมีอักขระยันต์อ่านได้ว่า "นะ โม พุท ธา ยะ" ใต้อักขระยันต์มีเลขไทยเขียนว่า "๒๔๙๔" ซึ่งคือปีที่สร้างเหรียญ

         เหรียญหลวงพ่อบาง วัดหนองพลับ รุ่นสอง

         สร้างขึ้นในปี พ.ศ. ๒๕๐๖ เพื่อแจกให้กับผู้ที่บริจาคทรัพย์ให้กับทางวัด ลักษณะเป็นเหรียญปั๊มทรงเสมาแบบมีหูในตัว มีการสร้างด้วยเนื้ออัลปาก้า และเนื้อทองแดง จำนวนการสร้างไม่ได้มีการจดบันทึกไว้

เหรียญหลวงพ่อบาง วัดหนองพลับ สระบุรี รุ่น 2 2506 ทองแดง
เหรียญหลวงพ่อบาง วัดหนองพลับ สระบุรี รุ่น ๒ ปี พ.ศ. ๒๕๐๖ เนื้อทองแดง

         ด้านหน้า เป็นรูปจำลองของหลวงพ่อบางเต็มองค์นั่งสมาธิบนฐานบัว ๒ ชั้น องค์หลวงพ่อห่มลดไหล่ พาดผ้าสังฆาฏิ รัดประคต

         ด้านหลัง ตรงกลางเหรียญมีอักขระยันต์ ใต้อักขระยันต์มีอักขระภาษาไทยเขียนว่า "หลวงพ่อพระครูบาง เจ้าอาวาสวัดหนองพลับ ที่ระลึกในงานกฐิน" เหนืออักขระยันต์มีอักขระภาษาไทยเขียนว่า "๖ ต.ค. ๐๖"


โดย : สารานุกรมพระเกจิแห่งแดนสยาม

บทความที่เกี่ยวข้อง

***-[เป็นกำลังใจและสนับสนุน​ให้เราเขียนบทความดีๆ ด้วยการกดดูโฆษณาด้านล่างนะคะ]-***


ไม่มีความคิดเห็น